Monitoring gminny - otwarty konkurs ofert

Burmistrz Radzymina

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zwiększenie porządku
i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Radzymin poprzez funkcjonowanie monitoringu gminnego - obsługa systemu monitoringu wizyjnego”.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327
z późn. zm.), które w ramach celów statutowych prowadzą działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Główne cele konkursu to w szczególności:

 1. zapewnienie efektywnej, całodobowej, nieprzerwanej obsługi systemu monitoringu wizyjnego gminy Radzymin oraz utrzymanie sprawności technicznej systemu w pomieszczeniu monitoringu - znajdującym się w siedzibie Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, z siedzibą przy
  Al. Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin;
 2. aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością (do obsługi monitoringu wizyjnego mogą być zatrudnione osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze sprawnością ruchową kończyn górnych, z bardzo dobrym słuchem, wzrokiem, i zmysłem obserwacji, ze zdolnościami podejmowania decyzji, z dobrą znajomością obsługi komputera, niekonfliktowe i niekarane).

W ofercie należy wykazać w szczególności:

 1. bardzo dobrą znajomość obsługi urządzeń systemu monitoringu;
 2. dbałość o dobór kadry;
 3. dbałość o prawidłowy stan techniczny urządzeń obsługiwanego systemu.

Rezultaty zadania, w szczególności:

 1. poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Radzymin;
 2. pozyskanie materiałów dowodowych w przypadku popełnienia wykroczeń i przestępstw;
 3. aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością.

Podstawą przyjęcia sprawozdania będzie ocena zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów. Należy jednak pamiętać, że organizacje nadal związane są zasadami wydatkowania środków, ich księgowania oraz szczególnej dbałości o środki publiczne.


Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert:

Rodzaj zadania objętego konkursem

 1. Nazwa zadania konkursowego: „Zwiększenie porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Radzymin poprzez funkcjonowanie monitoringu gminnego – obsługa systemu monitoringu wizyjnego”.
 2. Realizatorzy zadań publicznych:
 • realizatorami zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, prowadzące określoną w statucie lub innym dokumencie działalność pożytku publicznego - w zakresie przedmiotu konkursu;
 • oferta musi się mieścić w całości w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
 • nie dopuszcza się możliwości prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności
 1. Zadanie powinno być:
 • wykonywane przez osoby z predyspozycjami pożądanymi przy wykonywaniu tego typu pracy (dobry wzrok, odporność na stres, zdolność koncentracji, podzielność uwagi, komunikatywność),
  a także znającymi zagadnienia w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wykonywane przez osoby z wiedzą nie tylko z zakresu obsługi technicznej, ale również z zakresu rozpoznawania zdarzeń podlegających interwencji i właściwej interpretacji zachowań sygnalizujących zdarzenia;
 • realizowana z uwzględnieniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami.
 1. Zadanie może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku oraz zakończyć się nie później niż31 grudnia 2023 roku.
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia przez oferenta większej ilości ofert - ocenie podlegać będzie tylko ta, która wpłynęła do Urzędu jako pierwsza.
 3. W ramach realizacji zadania wymagane jest prowadzenie dokumentacji projektu.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

 1. Na realizację zadań publicznych przeznaczono łącznie środki w wysokości: 290 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy zł).
 2. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 3. Forma zlecenia zadania: wsparcie.
 4. Możliwe źródła finansowania kosztów realizacji zadania:
 • dotacja – nie więcej niż 90% całkowitych kosztów realizacji zadania;
 • wkład własny:
  wkład finansowy - musi stanowić co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dotacji,
  wkład niefinansowy, tj. wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy;
 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (np. środki pozyskane z administracji publicznej lub jednostek sektora finansów publicznych).


Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Wypełnienie części III pkt 6 – tj. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.
 2. W ofercie powinny znaleźć się informacje dotyczące kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację zadania – gwarantujących prawidłowe wykonanie zadania (bez podawania danych osobowych).
 3. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub którzy zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
 4. W ramach zadania możliwe jest dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.
 5. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.
 2. Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć w szczególności na:
 • koszty merytoryczne;
 • koszty obsługi zadania publicznego, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu – stanowiące do 10% dotacji (obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, opłaty bankowe itp.).
 1. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.
 2. Praca wolontariusza może być rozliczona na podstawie karty czasu pracy oraz umowy wolontariackiej.
 3. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, oferent jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

 

Termin i warunki składania ofert

 

 1. Oferty należy składać jedynie za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl, w terminie od 15 listopada do 7 grudnia 2022 roku do godz. 23:59.
 2. Termin złożenia papierowego potwierdzenia wydrukowanego z generatora wniosków wyznacza się
  na 9 grudnia 2022 roku – do godziny 15:00 w UMiG Radzymin, pl. T. Kościuszki 2 (budynek A),
  lub ul. Konstytucji 3 Maja 19 (budynek B), osobiście lub przez pocztę, z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu do urzędu. Dokument można złożyć również za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 3. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.
 6. Złożenie oferty oraz uznanie jej za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą występuje oferent.
 7. Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym ofert, udzielają:
 • w kwestiach formalnych: Piotr Oniszk, główny specjalista ds. Partycypacji i Polityki Społecznej, pokój nr 13, budynek B Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19, tel. 22 667 68 54;
  e-mail:
 • w kwestiach merytorycznych: Dariusz Dąsal, kierownik referatu Teleinformatyki i Monitoringu, Centrum Usług Wspólnych, tel.  22 667 68 21, e-mail: .

 

Wymagana dokumentacja

 

 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • pełnomocnictwo lub upoważnienie - jeżeli oferta nie jest podpisywana przez osoby upoważnione
  do tego i wskazane w KRS lub innym rejestrze;
 • w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - aktualny wyciąg z innego rejestru lub ewidencji (nie starszy niż 3 miesiące od daty ogłoszenia niniejszego konkursu);
 • kopię statutu - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione lub kierownika Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej;
 • można dołączyć:
  rekomendację dla organizacji,
  umowy partnerskie lub oświadczenie partnera o współpracy, zapewnieniu miejsca realizacji zadania,
  inne dokumenty związane ze specyfiką realizacji wskazanego zadania publicznego.
 1. W przypadku otrzymania dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć do Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej: potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, oświadczenie o statusie oferenta jako podatnika VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT), numer rachunku bankowego wydzielonego do obsługi projektu.
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:
 1. Oferent posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę do realizacji niniejszej oferty;
 2. dotyczące niekaralności kadry do realizacji zadania oraz stopnia niepełnosprawności;
 3. Oferent gwarantuje przy realizacji niniejszej oferty:
 1. zachowanie zasad BHP,
 2. ochronę informacji niejawnych,
 3. posiada ubezpieczenia niezbędne do realizacji niniejszej oferty zgodnie z przepisami prawa.
 1. Oferty złożone w ramach konkursu nie są zwracane oferentom.
 • Oferent posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę do realizacji niniejszej oferty;
 • dotyczące niekaralności kadry do realizacji zadania oraz stopnia niepełnosprawności;
 • Oferent gwarantuje przy realizacji niniejszej oferty:

 

KRYTERIA OCENY OFERT

pips.jpeg

PDFKRYTERIA OCENY OFERT.pdf (399,29KB)

Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Burmistrza Radzymina w 2021 i 2022 roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Dotacje przyznane na realizację zadań tego samego rodzaju w Gminie Radzymin w 2021 i 2022 roku:

Zakres zadania publicznego tego samego rodzaju:

2021

2022

233 000 zł

250 000 zł

Wykaz podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w 2021 i 2022 roku znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl (zakładka „organizacje pozarządowe”).

 

Postanowienia końcowe

 1. Burmistrz Radzymina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się,  że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 2. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy z przyczyn opisanych powyżej, Burmistrz może zarezerwować środki przeznaczone na:
 • inną ofertę złożoną w ramach niniejszego konkursu spełniającą wymogi formalne;
 • zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na skróty

Przewiń do góry