e-BOI Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – załatwiaj sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu!

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta e-BOI to skuteczne narzędzie umożliwiające obywatelom załatwianie spraw urzędowych online – bez wychodzenia z domu. Za pomocą systemu e-usług internetowych mieszkańcy mogą, złożyć wniosek do swojego urzędu, a następnie na bieżąco monitorować status prowadzonej sprawy, monitorować należności np. z tytułu podatków lokalnych, należności za wywóz odpadów.  

E-BOI 

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, nadanie numeru porządkowego nieruchomości, a także 40 innych spraw można zrealizować za pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną, bez stania w kolejce, w czasie i poza godzinami pracy urzędu. Wystarczy wejść na stronęhttps://radzymin.eboi.pl/

 

 

PROFIL ZAUFANY 

Warunkiem skorzystania z e-usług jest posiadanie tzw. Profilu Zaufanego. Profil zaufany – to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość  w Internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.

W Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (bud. "A", pl. T .Kościuszki 2, pok. nr 1 i 2, parter; bud. "B", ul. Konstytucji 3 Maja 19, pok. nr 11, I piętro) znajduje się punkt potwierdzający, w którym każdy mieszkaniec  i przedsiębiorca mogą zweryfikować swoją tożsamość w celu utworzenia profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

 


KATALOG USŁUG GMINY RADZYMIN:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Deklaracja rodziców na udział ucznia w wycieczce/imprezie
 • Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Duplikaty i odpisy świadectw
 • Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
 • Nazewnictwo ulic i placów publicznych
 • Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
 • Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości
 • Pismo ogólne do urzędu
 • Przydział lokalu mieszkalnego
 • Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 • Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi
 • Wniosek o przyznanie świadczenia Bon Malucha
 • Wniosek o wydanie/przedłużenie Radzymińskiej Karty Mieszkańca
 • Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej
 • Wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
 • Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji
 • Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
 • Wynajem sali/świetlicy
 • Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
 • Zasiłek szkolny
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie o wpisie/zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Zaświadczenie o wpisie/zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Zatwierdzenie projektu podziału działki
 • Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 • Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki
 • Zmiana danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny
 • Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
 • Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości

PDFINSTRUKCJA OBSŁUGI E-BOI.pdf (2,43MB)

Na skróty

Przewiń do góry