Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno, na terenie Gminy Radzymin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),w związku z Uchwałą 195/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno, na terenie Gminy Radzymin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

w dniach od 26.10.2022 r. do 16.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:
https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu

Przedmiotem wyłożenia są fragmenty projektu planu :
· w zakresie części tekstowej – tekst planu zaznaczony czcionką koloru niebieskiego,
· w zakresie części graficznej – fragmenty obszaru, których granice oznaczono kolorem niebieskim na rysunku planu

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 07.11.2022 r. o godzinie 1730.
Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy  kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko.

Link dostępny pod adresem:  https://tinyurl.com/slupno

Zgodnie z art. 17 pkt 11, art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące fragmentów projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022 r.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:
1)  papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
lub
2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres:  lub  poprzez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.


RYSUNEK PROJEKTU 
 


2 - rysunek planu.jpeg

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/
Krzysztof Dobrzyniecki

 

 

PLIKI DO POBRANIA: 


PDFMIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU SŁUPNO.pdf (949,54KB)
PDFTEKST PLANU - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU SŁUPNO.pdf (855,31KB)
PDFUzasadnienie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu.pdf (495,59KB)

Na skróty

Przewiń do góry