Opłaty, terminy, deklaracja

DOMY JEDNORODZINNE

 • Miesięczna stawka nie uległa zmianie i wynosi tak jak dotychczas 32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (przy segregacji odpadów).
 • W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny -  64 zł miesięcznie od osoby.
 • WAŻNE!!! Jeśli dane gospodarstwo domowe posiada kompostownik i kompostuje odpady, uzyska zniżkę w wysokości 3 zł od osoby miesięcznie.
 • Aby uzyskać zniżkę za kompostowanie, należy wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można to zrobić elektronicznie przez ePUAP lub złożyć formularz w Referacie Gospodarki Odpadami UMiG Radzymin przy ul. Komunalnej 2 (budynek C) lub przesłać wypełnioną deklarację na adres urzędu.

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r.

 • Opłata wynosi 1,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego (przy segregacji odpadów).
 • W przypadku braku segregacji odpadów, ustawodawca zobowiązał gminy do naliczenia opłaty podwyższonej, która – w przypadku gminy Radzymin  - wynosi 2,40 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego miesięcznie.
 • Właściciele nieruchomości wielorodzinnych (zarządcy) powinni złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie nowy  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wskazując ilość m2 powierzchni użytkowej lokali  mieszkalnych (Referat Gospodarki Odpadami, budynek C przy ul Komunalnej 2 w Radzyminie, listownie lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP.

Od 1.05.2022 r. do chwili obecnej

 • Opłata wynosi 12,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody (przy segregacji odpadów)
 • W przypadku braku segregacji odpadów, ustawodawca zobowiązał gminy do naliczenia opłaty podwyższonej, która – w przypadku gminy Radzymin  - wynosi 24,00 zł  za 1 m3 zużytej wody miesięcznie.
 • Właściciele nieruchomości wielorodzinnych (zarządcy) powinni złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie nowy  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wskazując ilość m3 średniej ilości zużycia wody miesięcznie (Referat Gospodarki Odpadami, budynek C przy ul Komunalnej 2 w Radzyminie, listownie lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP.

Wszelkie pytania dotyczące wprowadzonych zmian proszę kierować na adres lub pod nr tel. 22 667 68 68/73/76).

Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

 

str 3.jpeg
Terminy wnoszenia opłat:

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę a zagospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłatę za każdy miesiąc należy wnosić bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu - Urząd Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie:

 • pon. 10.00-18.30
 • wt.-czw. 8.00-14.30
 • pt. 8.00-14.00

Segregacja odpadów jest obowiązkowa zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach!

Czy wiesz, że:

 • Najdrożej kosztują odpady zmieszane. Przeprowadzona przez Gminę Radzymin analiza wykazała, że w budynkach wielorodzinnych występuje problem braku segregacji śmieci - ok. 80% odpadów odbieranych z bloków to odpady niesegregowane, przez co rosną koszty ich zagospodarowania.
 • Wg ostatnich zmian ustawowych, wszyscy są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku nieosiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku odpadów (segregacji), gmina będzie musiała w kolejnych latach płacić kary, których skutki odczują wszyscy mieszkańcy.
 • W 2020 roku mieszkańcy Gminy Radzymin wyprodukowali ok. 30% odpadów więcej niż rok wcześniej.
 • Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, koszt funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów jest pokrywany wyłącznie przez mieszkańców objętych tym systemem. 

 

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry