Większa ulga za kompostowanie odpadów. Nowe stawki za odbiór odpadów z budynków wielorodzinnych

Od 1 lutego 2021 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie, zmieniająca wysokość opłat za odbiór odpadów z budynków wielorodzinnych oraz wielkość ulgi za kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Ulga wzrosła do 3 zł miesięcznie od osoby. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z niej skorzystać, są proszeni o wypełnienie deklaracji.

 

Ulga za kompostowanie odpadów w budynkach jednorodzinnych

Rada Miejska w Radzyminie podjęła decyzję o zwiększeniu ulgi dla budynków jednorodzinnych za kompostowanie odpadów do 3 zł od osoby miesięcznie. Celem zmiany jest zachęcenie mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników, co ostatecznie wpłynie na zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów w gminie Radzymin.

Standardowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w budynkach jednorodzinnych pozostaje bez zmian – tj. 32 zł za osobę. W przypadku korzystania ze zniżki za kompostowanie wyniesie ona 29 zł za osobę miesięcznie.

Aby uzyskać ulgę za kompostowanie należy wypełnić i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można wypełnić elektronicznie przez ePUAP lub papierowo: złożyć w Referacie Gospodarki Odpadami UMiG Radzymin przy ul. Komunalnej 2 (budynek C) lub przesłać na adres urzędu.

https://bip.radzymin.pl/artykul/356/453/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w budynkach jednorodzinnych, stawka wynosi 64 zł miesięcznie od osoby.

 

Nowe stawki dla budynków wielorodzinnych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie, podjętą na sesji w dniu 14 grudnia, zmianie uległy stawki za odbiór odpadów z budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Od 1 lutego opłata wynosi 12,20 zł za 1 m3 zużytej wody. W przypadku braku segregacji odpadów, ustawodawca zobowiązał gminy do naliczenia opłaty podwyższonej, która - w przypadku gminy Radzymin po ostatnich zmianach, wynosi 24,40 zł za m³ zużytej wody z danej nieruchomości wielorodzinnej.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności ponownego składania deklaracji.

Nowa stawka za odbiór odpadów z domów wielorodzinnych jest wynikiem przeprowadzonej analizy rodzajów oraz ilości odbieranych śmieci i kosztów związanych z ich zagospodarowaniem. Musimy pamiętać, że najdrożej kosztują odpady zmieszane. Przeprowadzona przez Gminę Radzymin analiza wykazała, że:

  • w budynkach wielorodzinnych występuje problem braku segregacji śmieci (ok. 80% odpadów odbieranych z bloków to odpady niesegregowane, przez co rosną koszty ich zagospodarowania). Wg ostatnich zmian ustawowych, wszyscy są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku nieosiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku odpadów (segregacji), gmina będzie musiała w kolejnych latach płacić kary, których skutki odczują wszyscy mieszkańcy;
  • w 2020 roku mieszkańcy wyprodukowali ok. 30% odpadów więcej niż rok wcześniej. Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, koszt funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów jest pokrywany wyłącznie przez mieszkańców objętych tym systemem.

 

Czipy na pojemnikach, kody kreskowe na workach i deklaracje – bez zmian 

Od 2020 roku gmina ma własny system umożliwiający potwierdzenie dokonania odbioru odpadów danej frakcji z konkretnej nieruchomości. W nowym roku nadal musimy pamiętać, aby pojemnik był zaczipowany, a worki miały naklejone kody kreskowe. Firma obsługująca odbiór odpadów dostarczy kody kreskowe mieszkańcom gminy. Można je również otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami UMiG Radzymin przy ul. Komunalnej 2 (budynek C). W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Komunalna 2, pok. 1, 2 (parter)
tel. 22 667 68 76 / 73 / 68 / 66

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek  7:00 - 19:00 
wtorek - piątek  7:00 - 15:00 

Obecne działania i plany Gminy w gospodarce odpadami 

Gmina Radzymin poczyniła wiele działań mających na celu zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów i zachęcenie mieszkańców do ich segregacji. W 2020 roku wprowadzono nowoczesny system informatyczny do monitoringu odpadów (czipy, kody kreskowe), a także na bieżąco przeprowadzane są kontrole. Wszystkie te działania umożliwiają bieżące przeprowadzanie analiz dot. ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, pomagają uszczelnić system, a także planować działania na przyszłość.

Chcąc wykluczyć nieprawidłowości związane w spełnieniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów w budynkach wielorodzinnych, Gmina Radzymin rozważa wprowadzenie na terenie bloków mieszkalnych Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). Pilotażowy systemem został wprowadzony w Ciechanowie i przyniósł oczekiwane efekty. SISO polega na zastąpieniu tradycyjnych altan śmietnikowych zestawami inteligentnych pojemników, które mieszkańcy mogą otworzyć jedynie za pomocą indywidualnych kodów. Informatyczny system ma wiele funkcjonalności, takich jak ważenie wrzucanych odpadów, zapisywanie danych i monitoring rzeczywistej segregacji z podziałem na frakcje. SISO jest również wyposażony w urządzenie mobilne, które umożliwia przeprowadzenie kontroli jakości oddanych odpadów przez podmiot odbierający.

Wprowadzenie nowego systemu w budynkach wielorodzinnych to duża inwestycja, której koszt to ok. 12 mln zł. Gmina Radzymin planuje pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Niezbędna też będzie współpraca ze wspólnotami osiedli, gdyż to na nich ciąży obowiązek egzekwowania od właścicieli lokali właściwej segregacji odpadów.

Kolejnym krokiem, mającym na celu obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów ponoszonych przez mieszkańców, jest podjęta przez Radę Miejską uchwała wyrażająca zgodę na zakup nieruchomości na potrzeby budowy własnej instalacji przetwarzającej opady bez ich składowania. Inwestycja będzie służyła realizacji zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Na skróty

Przewiń do góry