Konsultacje społeczne dot. programu współpracy gminy Radzymin w latach 2023-2024 z organizacjami pozarządowymi

Celem konsultacji jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w kreowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi, służącego zaspokajaniu potrzeb lokalnych i podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Radzymin.

Konsultacje będą trwały w terminie od 7 do 23 października 2022 r. Obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: gmina Radzymin.

Konsultacje odbędą się w formie:

  1. Spotkania informacyjno-konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi oraz zainteresowanymi mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 10 października 2022 roku o godz. 17:30, w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 4 w Radzyminie.
  2. Pisemnych uwag, wniosków i propozycji na temat projektu Programu, przekazywanych przez organizacje pozarządowe do Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin telefonicznie, elektronicznie na adres rwisniewski@radzymin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

Udostępnienie projektu Programu współpracy gminy Radzymin w latach 2023-2024 z organizacjami pozarządowymi

  • w budynku A Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. Tadeusza Kościuszki 2;
  • w budynku B Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19;
  • w budynku C Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, ul. Komunalna 2.

Zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej platformie konsultacyjnej www.konsultacje.radzymin.pl

 

Wypełniony formularz konsultacyjny (do pobrania poniżej) należy złożyć:

Do oznaczonych urn rozmieszczonych w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Miasta i Gminy Radzymin, budynek A, pl. T. Kościuszki 2;
  • Urząd Miasta i Gminy Radzymin, budynek B, ul. Konstytucji 3 Maja 19
  • Urząd Miasta i Gminy Radzymin, budynek C, ul. Komunalna 2;
  • w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Konstytucji 3 Maja 4 w Radzyminie
  • w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Letniej 15 w Radzyminie;

Drogą elektroniczną wysyłając na adres: (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje NGO 2023-2024”)

Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Partycypacji i Polityki Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin (liczy się data stempla pocztowego).

Elektronicznie poprzez platformę konsultacyjną pod adresem www.konsutlacje.radzymin.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:
 


PDFProgram współpracy Gminy Radzymin na lata 2023-2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf (692,07KB)
DOCFormularz konsultacji projektu - Programu współpracy Gminy Radzymin w latach 2023-2024 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.doc (47,00KB)

Na skróty

Przewiń do góry