Wpływ projektów transportowych zlokalizowanych na terenie WOF - badanie ankietowe

Konsorcjum firm EU-CONSULT sp. z o.o., Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o. oraz Polska
Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego Spółka Akcyjna realizują na zlecenie Centrum
Unijnych Projektów Transportowych badanie pn. „Ocena wpływu projektów UE zrealizowanych  w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”.


Celem badania jest zebranie danych, dotyczących wpływu projektów transportowych zlokalizowanych na terenie WOF, a które były zrealizowane w ramach POIiŚ 2014-2020.
Szczególny nacisk położono na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko.


Badanie będzie realizowane w okresie sierpień 2022 r. – styczeń 2023 r. Pracami badawczymi po stronie Wykonawcy kierować będzie Krzysztof Gutta. W skład zespołu badawczego wchodzą: Przemysław Gorgol, Dr Magdalena Jażdżewska-Gutta, Paweł Rydzyński, Janusz Zubrzycki. Dodatkowo w prace techniczno-organizacyjne zaangażowany może być średni personel Wykonawcy.


Badanie będzie wykorzystywało różne podejścia metodologiczne, w tym m.in.:
· badanie ankietowe z Beneficjentami realizującymi w ramach POIiŚ 2014-2020 projekty transportowe na obszarze WOF;
· badanie ankietowe z użytkownikami ostatecznymi usług transportowych realizowanych na obszarze WOF;
· badanie ankietowe z przedstawicielami wykonawców zaangażowanych w realizację w ramach POIiŚ 2014-2020 projektów transportowych na   obszarze WOF;
· badania jakościowe (wywiady IDI/ITI, panel delficki, panel ekspercki) z kluczowymi interesariuszami projektu;
· analiza danych związanych z rozwojem transportu na terenie WOF;
· analiza korzyści ex post, w celu określenia efektywności interwencji.

Jednym w etapów badania są wywiady ankietowe z pełnoletnimi mieszkańcami i użytkownikami transportu w obszarze WOF.

Linkiem do ogólnodostępnej ankiety: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/569713?lang=pl

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Państwa aktywny udział w niniejszym badaniu ma kluczowe znaczenie dla jego powodzenia.

Na skróty

Przewiń do góry