Czym jest studium? Jak złożyć wniosek?

CZYM JEST STUDIUM?
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin to akt kierownictwa wewnętrznego Gminy. 

Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium tworzy się w celu określenia polityki przestrzennej i kierunków rozwoju Gminy, dla jej całego obszaru, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

Należy jednak pamiętać, że samo Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego oraz podstawy do uzyskania pozwolenia na budowę - w przeciwieństwie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są z kolei wiążące bezpośrednio dla mieszkańców Gminy

SKŁADANIE UWAG KROK PO KROKU
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk uwagi. Formularze jest pobrania w sekcji druki wniosków i uwag.

Jeśli nie chcesz korzystać z gotowego formularza, możesz stworzyć własne pismo i sformułować w nim uwagi. Wówczas pamiętaj o umieszczeniu w piśmie wszystkich niezbędnych informacji.

2. Pamiętaj o opisaniu uwagi w sposób konkretny. Jeśli dotyczy nieruchomości, podaj jej dokładny numer ewidencyjny i adres.

3. Wnosząc uwagę zobowiązany jesteś podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

4. Pamiętaj, że Zmiana Studium dotyczy ściśle określonego zakresu, wskazanego w  Uchwale Nr 587/XLII/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany i załączniku graficznym uchwały.

Składane uwagi powinny dotyczyć tylko tego zakresu.

5. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin pod adresem:
https://bip.radzymin.pl/artykuly/528/wylozenia-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

6. W obwieszczeniu sprawdź termin składania uwag. Uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2022 r.

7. Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

OPŁATY
Brak.

MIEJSCE SKŁADANIA UWAG
1.  Uwagi do projektu Zmiany Studium możesz złożyć:
1) w formie papierowej czyli przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,  pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub doręczyć osobiście do Burmistrza Radzymina, za pośrednictwem:

  • punktu podawczego, w budynku „A” – Radzymin ul. Kościuszki 2;
  • kancelarii Z-cy Burmistrza pokój 14 budynek "B" - Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19

    lub

2) elektronicznej:

  • przez platformę ePUAP.
    Na platformie ePUAP nie znajdziesz specjalnego formularza przeznaczonego tylko do składania uwag do Zmiany Studium. Skorzystaj z formularza pisma ogólnego i dołącz skan wypełnionego wniosku;
  • na adres email:  .

CZAS REALIZACJI:

Sprawa załatwiana jest w trybie procedury planistycznej dotyczącej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z  Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona przez Burmistrza. 

Nie otrzymasz jednak indywidualnej odpowiedzi. Burmistrz wprowadzi zmiany do projektu Zmiany Studium wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie, jeśli to konieczne, w niezbędnym zakresie ponowi prace planistyczne, po czym przedstawi Radzie Miejskiej projekt Zmiany Studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Procedura kończy się przyjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie Uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Kontakt:

budynek "B" - Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19; pokój 22, 23

procedury planistyczne 22 667 68 26 / 27

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Pliki do pobrania: 


PDFDruk Nr 4 - załącznik do zm. Studium (2).pdf (1,29MB)
PDFprojekt zmiany Studium_tekst.pdf (3,18MB)
PDFoświadczenie autora prognozy.pdf (187,62KB)
JPEGprojekt zmiany Studium_rys. kierunków.jpeg (245,91KB)
PDFtekst prognozy_projekt zmiany Studium.pdf (708,97KB)
JPEGprojekt zmiany Studium_rys. uwarunkowań.jpeg (228,69KB)

Na skróty

Przewiń do góry