OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7, 8, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), oraz na podstawie Uchwały Nr 587/XLII/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.08.2022 r. do  14.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:  Obwieszczenie RiZP.6720.10.2022.EK  

https://bip.radzymin.pl/artykuly/528/wylozenia-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 05.09.2022 r. o godzinie 1730.

Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko.

Link dostępny pod adresem:  https://bit.ly/3QH6nG4  

Zainteresowani mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2022 r.

Uwagi należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

 1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin;
 2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: oraz  poprzez platformę ePUAP.

 

Zmiana Studium dotyczy (zgodnie z Uchwały Nr 587/XLII/2022


1.Dostosowania ustalonych zasad rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii do obowiązujących przepisów prawa. 
2. Zmiany przeznaczenia terenów w ramach obszarów położonych:
1)  w Mieście i Gminie Radzymin:

 • a) w obrębach 01-03, 01-04 w Radzyminie oraz w obrębach Mokre, Zawady w Gminie Radzymin w rejonie Al. Kaczyńskiego (zał. poz. 1),  
 • b) w obrębie 01-09 w Radzyminie oraz w obrębie Łąki w Gminie Radzymin w rejonie torów kolejowych (zał. poz. 2);

2)  w Mieście Radzymin:

 • a) w obrębach 01-02, 01-08 w rejonie ulic Weteranów i Wróblewskiego (zał. poz. 3),
 • b) w obrębie 02-01 w rejonie ulicy Nowej (zał. poz. 4);

3) w Gminie Radzymin:

 • a) w obrębie Nowe Załubice w rejonie północnej granicy Gminy (zał. poz. 5),
 • b) w obrębie Emilianów w rejonie ulicy Zawadzkiej (zał. poz. 6),
 • c) w obrębie Emilianów w rejonie ulicy Wyszyńskiego (zał. poz. 7 i 8),
 • d) w obrębie Emilianów w rejonie ulicy Wesołej i torów kolejowych (zał. poz. 9),
 • e) w obrębie Stary Dybów w rejonie ulicy Wyszyńskiego i torów kolejowych (zał. poz. 10),
 • f) w obrębie Wiktorów w rejonie ulic Kraszewskiej i Radosnej (zał. poz. 11),
 • g) w obrębie Wiktorów w rejonie ulicy Gajowej (zał. poz. 12),
 • h) w obrębie Rżyska przy granicy z obrębem Wiktorów (zał. poz. 13),
 • i) w obrębie Ciemne w rejonie ulicy Azaliowej (zał. poz. 14),
 • j) w obrębie Słupno w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Ceglanej (zał. poz. 15),
 • k) w obrębie Słupno w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Przejściowej (zał. poz. 16),
 • l) w obrębie Nadma w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Pólko (zał. poz. 17),
 • m) w obrębie Nowy Janków w rejonie węzła „Wołomin” trasy ekspresowej S8 (poz. zał. 18),
 • n) w obrębie Nadma w rejonie ulic Mostowej i Kozłówek (poz. zał. 19),
 • o) w obrębie Nadma w rejonie ulic Jaworówki i Starej (poz. zał. 20),
 • p) w obrębie Nadma w rejonie ulicy Tulipanowej (poz. zał. 21).


Obszary objęte zmianami, o których mowa w wskazuje się na załączniku graficznym, stanowiącym  integralną część uchwały.

Pliki do pobrania:


PDFprojekt zmiany Studium_tekst.pdf (3,18MB)
PDFoświadczenie autora prognozy.pdf (187,62KB)
JPEGprojekt zmiany Studium_rys. kierunków.jpeg (245,91KB)
PDFtekst prognozy_projekt zmiany Studium.pdf (708,97KB)
JPEGprojekt zmiany Studium_rys. uwarunkowań.jpeg (228,69KB)


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Radzymina. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=560&strona=1

Na skróty

Przewiń do góry