Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalistki /Specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.

Stanowisko pracy: ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Strategii i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania projektami funduszy unijnych
  i krajowych, ekonomii, finansów, rachunkowości, administracji, stosunków międzynarodowych lub do nich pokrewne;
 2. posiadanie minimum trzyletniego stażu pracy w zakresie wykonywanych zadań zbliżonych do określonych na stanowisku objętym niniejszym naborem;
 3. znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in. znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 oraz polityki spójności na lata 2021-2027, znajomość zasad realizacji programów/projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 4. doświadczenie związane z opracowywaniem/współopracowywaniem i/lub aktualizacją wieloletnich dokumentów o charakterze rozwojowym, strategicznym, inwestycyjnym dla JST w zakresie np. rozwoju lokalnego, rewitalizacji, ochrony środowiska itp., dla których planowane jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich;
 5. dobra znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (w części Word, Excel) oraz urządzeń biurowych;
 6. prawo jazdy Kat. „B”;
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 11. umiejętność analizy i syntezy informacji, redagowania pism urzędowych, analizy
  i interpretacji przepisów prawnych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów, organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 12.  komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, umiejętność kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.

 

Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00.
 


Pełny tekst ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie BIP Radzymin: Specjalistka/Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Strategii i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy (stanowisko zostanie ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

 

Na skróty

Przewiń do góry