Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki


Na podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),


z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały nr 620/XLV/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki.

Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2022 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

 

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:  oraz  poprzez platformę ePUAP.

     Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.

 

Plik do pobrania: 


DOCXWNIOSEK DO SPORZĄDZANEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.docx (13,19KB)

Na skróty

Przewiń do góry