Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostki pomocniczej "Osiedle Centrum"

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum”  w gminie Radzymin projektu uchwały Rady Miejskiej  w Radzyminie

1. Podstawa prawna konsultacji
Uchwała Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6405 z późn. zm.)

2. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin ograniczenia 
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

3. Cel konsultacji
Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

4. Zasięg terytorialny konsultacji
Konsultacje o zasięgu lokalnym przeprowadzone były na terenie jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum”.

5. Termin konsultacji
Konsultacje odbyły się w terminie od 21 do 30 czerwca 2022 roku.

6. Przeprowadzona akcja informacyjna o konsultacjach oraz działania podjęte w ramach konsultacji
Materiały dotyczące konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości:

  • na stronie internetowej gminy www.radzymin.pl; 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl; 
  • na portalach społecznościowych;
  • na Platformie internetowej konsultacji społecznych Gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl;
  • wywieszone na tablicach ogłoszeń w bud. „A” przy Placu T. Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 oraz w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Informacje nt. konsultacji dostępne były także w referacie Partycypacji i Polityki Społecznej. 
Wszelkie działania w ramach konsultacji podjęte były z myślą o tym, aby 
z kompletnymi informacjami dotrzeć do wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciami zapisanymi w przedmiotowym projekcie uchwały.

7. Zastosowane narzędzia konsultacyjne
Ankietyzacja mieszkańców prowadzona była w formie ankiety elektronicznej  z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego  na Platformie internetowej konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl oraz formularza ankiety w wersji papierowej dostępnego w bud. A przy Placu Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. W bud. A przy Placu Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 
i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin udostępnione były urny celem zbierania ankiet w wersji papierowej.

8. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był referat Partycypacji 
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

9. Wyniki konsultacji
Podsumowując, niezależnie od powodów nieważności głosów – braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy niezamieszkiwania na terenie „Osiedla Centrum” -  przeszło 95% mieszkańców opowiedziało się za przyjęciem uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Spośród głosów ważnych jest to wartość 100%. 

KO1.png
KO2.png
KO3.png
10.    Inne działania związane z projektem uchwały 
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (dalej: „Referat”) zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w Radzyminie z prośbą o przekazanie danych liczbowych w zakresie podjętych interwencji dotyczących liczby zarejestrowanych wykroczeń i/lub przestępstw związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, zakłócaniem porządku publicznego, rozbojami itp. W odpowiedzi, Komendant udzielił następujących informacji – w okresie od stycznia do czerwca br. zarejestrowano  54 interwencje dotyczące spożywania alkoholu. 22 interwencje zostały zakończone wystawieniem mandatu oraz sporządzono 1 wniosek o ukaranie do sądu. Najwięcej interwencji odnotowano na Placu Kościuszki – 11 i  Placu Wolności – 6, następnie przy ulicy Traugutta 7 i przy ulicy Stary Rynek – 7. Komendant zwraca uwagę, że wskazane „dane  to tylko część interwencji, których pośrednią, bądź bezpośrednią przyczyną jest sprzedaż alkoholu w centrum miasta. Do tych interwencji należy doliczyć niszczenie mienia, zakłócanie spokoju publicznego i ciszy nocnej, awantury w parkach na Placu Kościuszki i Placu Wolności oraz zgłoszenia o osobach śpiących na ławkach lub leżących na ziemi, chodniku i jezdni”. Ponadto, Komendant poinformował, że w ostatnim półroczu  do Komisariatu Policji w Radzyminie wpłynęło 66 Kart Weryfikacji Zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczących spożywania alkoholu w centrum miasta.   
Referat zwrócił się też do operatora monitoringu gminnego z prośbą o przekazanie danych dotyczących zaobserwowanych incydentów mających związek ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, zakłócania porządku publicznego, dewastacji przestrzeni publicznej, ewentualnych rozbojów itp. na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin. W odpowiedzi otrzymano następujące dane: 
a)    rok 2019 – 485 incydentów; 
b)    rok 2020 – 492 incydenty;
c)    rok 2021 – 544 incydenty. 
W roku obecnym, tylko do 30 kwietnia jest już 98 incydentów w okresie zimowym 
i wczesnowiosennym. Jak wskazuje zleceniobiorca, aż 90% incydentów dotyczy rejonu Starego Rynku, Placu Kościuszki i Placu Wolności. Incydenty mają miejsce po godzinie 22:00, a te w ciągu dnia, głównie na obszarze Placu Kościuszki.
Ponadto Referat zwrócił się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisariatu Policji w Radzyminie oraz Zarządu jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. W odpowiedzi, każdy z podmiotów pozytywnie odniósł się do projektu uchwały.


11.    Podsumowanie
Przytoczone dane stanowiące wyniki konsultacji z mieszkańcami – zarówno te uzyskane  od mieszkańców, jak i profesjonalnych instytucji działających w sferze społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego, jednoznacznie wskazują, że oczekiwania mieszkańców w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską w Radzyminie rozstrzygnięć przewidzianych  w przedmiotowym projekcie uchwały są duże. 
 


PDFraport_z_konsultacji_uchwały.pdf (1,63MB)


Przeczytaj także: 

Na skróty

Przewiń do góry