Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Burmistrz Radzymina
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin

 

Przetarg.png

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

 

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz obciążenia:

 • Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 8/1 w obrębie 0011, 02-01 w Radzyminie ma kształt prostokąta, teren niezainwestowany w części zadrzewiony. W północnej część działki poprowadzone są napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia. Działka ma zapewniony dostęp do ul. Batalionów Chłopskich poprzez gruntową drogę wewnętrzną. Ulica Batalionów Chłopskich jest drogą o nawierzchni asfaltowej, z pełną infrastrukturą techniczną terenu, t.j.: energia elektryczna, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna. Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Orange Polska S.A.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Radzymin Etap 4A, zatwierdzonym Uchwałą Nr 349/XXV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.09.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 19.11.2020 r. poz. 11364) działka ewidencyjna nr 8/1 w obrębie 0011, 02-01 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie wolnostojącej lub bliźniaczej, oznaczonym symbolem 8MN.

Radzymin-8-1.jpeg

 • Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 20/4 w obrębie 0002 Borki ma kształt zbliżony do prostokąta, teren niezainwestowany w części zadrzewiony. Działka ma zapewniony bezpośredni dostęp do ul. Rekreacyjnej. Ulica Rekreacyjna jest drogą o nawierzchni asfaltowej, w której znajduje się częściowa infrastruktura techniczna terenu t.j.: energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki, zatwierdzonym Uchwałą Nr 334/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16.10.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 05.11.2013 r. poz. 11299) działka ewidencyjna nr 20/4 w obrębie 0002 Borki położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę letniskową, oznaczonym symbolem MN/UTL 12. Lokalizowanie obiektu budowlanego wymaga uzyskania m.in. pozwolenia wodnoprawnego.

Borki-20-4.jpeg

 • Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 149 w obrębie 0011, Łosie ma kształt czworokąta, teren niezainwestowany w części zadrzewiony. Działka ma zapewniony bezpośredni dostęp do ul. Dzięcioła. Ulica Dzięcioła jest drogą gruntową, w której znajduje się częściowa infrastruktura techniczna terenu t.j.: energia elektryczna, wodociąg.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łosie, zatwierdzonym Uchwałą Nr 445/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31.05.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12.07.2021 r. poz. 6241) działka ewidencyjna nr 149 w obrębie 0011 Łosie położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej, oznaczonym symbolem 1MN/ML.

Łosie-149.jpeg

 • Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 270/9 w obrębie 0008 Nowy Janków ma kształt prostokąta, teren niezainwestowany, zadrzewiony, na fragmencie działki fundamenty po dawnych zabudowaniach. Działka ma zapewniony bezpośredni dostęp do ul. Okopowej. Ulica Okopowa jest drogą o nawierzchni asfaltowej, w której znajduje się częściowa infrastruktura techniczna terenu t.j.: energia elektryczna, wodociąg, gaz.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin – część „A”, zatwierdzonym Uchwałą Nr 649/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16.11.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.12.2018 r. poz. 11731) działka ewidencyjna nr 270/9 w obrębie 0008 Nowy Janków położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, oznaczonym symbolem 2.MN/U.

Nowy-Janków.jpeg

 • Nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne nr 7/5 i 7/8 w obrębie 0022 Zawady ma kształt prostokąta, teren niezainwestowany. Działka ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, w której znajduje się częściowa infrastruktura techniczna terenu, t.j.: energia elektryczna, wodociąg, gaz.
  Nieruchomość obciążona służebnością gruntową przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 7/6, przez działki 7/2 (obecnie działka nr 7/8) i 7/5, na pasie gruntu o szerokości 3,5 m, ciągnącym się wzdłuż zachodniej granicy działek nr 7/2 (obecnie działka nr 7/8) i 7/5, od drogi publicznej na południu w kierunku północnym, aż do działki nr 7/6.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin, zatwierdzonym Uchwałą Nr 430/LI/1998 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 62, poz. 293 z dnia 20.10.1998 r.) działka ewidencyjna nr 7/5 w obrębie 0022 Zawady położona jest w terenie rolnym, łąk i pastwisk, oznaczonym symbolem R/RZ. Działka ewidencyjna nr 7/8 w obrębie 0022 Zawady położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną o charakterze wiejskim, oznaczonym symbolem MN3.

Zawady-.jpeg

 

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości:
Nieruchomości ww. nie są przedmiotem zobowiązań.

Sposób i termin zagospodarowania:
Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.

Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania  zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych działek. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Miejsce przetargu:
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, Radzymin,
pokój nr 23 (sala konferencyjna), w terminach wskazanych w tabeli niniejszego ogłoszenia.

Forma i termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem na konto depozytowe Gminy Radzymin nr 32 2490 0005 0000 4600 1989 2416, najpóźniej do dnia 8 września 2022 r. W tytule wpłaty  należy wskazać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
Wadium zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy  uczestnika przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosły wadium.
Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 1. dowód wniesienia wadium,
 2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 3. podmiot gospodarczy – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, (CEIDG, KRS), dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot,
 4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 5. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, dokument potwierdzający tożsamość,
 6. osoby pozostające w związku małżeńskim – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, dokument potwierdzające tożsamość,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się stanem przedmiotu przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Radzymin, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,  które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (druk do pobrania  - załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzymin).

Komisja Przetargowa dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o których mowa wyżej.

Ważność przetargu:
Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie umowy:
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
Gmina Radzymin zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi Nabywca.
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedstawić zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

Odwołanie wyznaczonych przetargów:
Burmistrz Radzymina może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszone przetargi, informując o tym  fakcie niezwłocznie w formie właściwej dla Ogłoszenia o Przetargach.

Okres wywieszenia ogłoszenia:
Treść niniejszego ogłoszenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,
 2. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka nieruchomościami oraz stronie internetowej urzędu www.radzymin.pl,
 3. wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie codziennej ogólnokrajowej – Puls Biznesu, oraz wywieszony na  tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości, w których znajdują się nieruchomości objęte ogłoszeniem.


Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 24 (II piętro)
e-mail:  geodezja@radzymin.pl

 

Plik do pobrania: PDFZałącznik nr 1 - do ogloszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Radzymin.pdf (148,98KB)

Na skróty

Przewiń do góry