„Prowadzenie w latach 2023-2024 Placówki Wsparcia Dziennego" konkurs ofert

Burmistrz Radzymina Zarządzeniem nr 0050.90.2022 z 1 lipca 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie w latach 2023-2024 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Radzymin”.

Nabór ofert prowadzony jest poprzez generator wniosków witkac.pl (klik) 

Termin realizacji zadania:
od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania:
ul. 11 Listopada 2, 05 – 250 Radzymin,
budynek świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka.

Adresat konkursu:
konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (posiadających zapisy statutowe pozwalające na realizację zadania w obszarze konkursu, tj. prowadzenie placówki wsparcia dziennego, wspieranie rodziny itp.)

Nabór ofert odbywa się w terminie od 5 lipca do 16 sierpnia 2022 r.


Kontakt

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami oraz udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego są pracownicy referatu Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin:

Monika Nowak
kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
tel. 22 667-68-52
e-mail: ,

Piotr Oniszk
główny specjalista ds. Partycypacji i Polityki Społecznej
tel. 22 667 68 54.  
e-mail: ,


Ogłoszenie konkursowe znajdą Państwo na BIP Radzymin (klik) 

Na skróty

Przewiń do góry