Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium za rok 2021

Na sesji Rady Miejskiej w Radzyminie w dniu 27 czerwca 2022r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2021. Głosowanie radnych poprzedziła debata nad przedstawionym przez Burmistrza Raportem o stanie Gminy Radzymin za rok 2021 i dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły.

Rok 2021 można zaliczyć w naszej gminie do udanych pod względem wzrostu dochodów budżetowych, pozyskanych środków zewnętrznych i inwestycji. Mimo pandemii wzrosła również liczba mieszkańców gminy oraz liczba podmiotów gospodarczych i inwestorów.

- Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i konstruktywne wskazówki, co do dalszych działań - powiedział Burmistrz do radnych po debacie nad raportem. - Staram się patrzeć na kilka lat do przodu. Oprócz szczęścia, które być może mam, tak jak Państwo mówicie, potrzebna jest jeszcze ciężka praca. I jest to praca nie tylko moja, ale wielu osób: całego zarządu Gminy Radzymin, dyrektorów jednostek, sołtysów, kierowników referatów i pracowników urzędu.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat widać, jak znacznie zmienił się budżet naszej gminy. Oto kilka najważniejszych informacji, które znalazły się w Raporcie:

 • Dochody budżetu Gminy Radzymin rosły w latach objętych zestawieniem średnio o wskaźnik przekraczający 17% rocznie, kształtując się na koniec 2021 roku na poziomie ponad 226 mln zł, przy dochodach charakteryzujących rok 2014 w wysokości ok. 71 mln zł. Stanowi to 320% wartości bazowej. Główną składową dynamicznego wzrostu były dochody bieżące. Dynamika wzrostu tej kategorii kształtuje się w ostatnich latach na średnim poziomie 15,82%. W okresie analizy dochody bieżące stanowiły również 289% wartości roku 2014.
 • Znaczny wzrost odnotowano również w 2021 roku po stronie wydatkowej. Wydatki budżetu Gminy Radzymin wyniosły w roku ubiegłym blisko 236 mln zł, przy wartości dla roku 2014 na poziomie ok. 68 mln z. Stanowi to wzrost o 248,25% przy średniorocznym wskaźniku wzrostu wysokości 19,99%.
 • Rok 2021 wpisuje się w długofalową tendencję wzrostu nakładów przeznaczonych na inwestycje. Wydatki majątkowe w 2021 roku osiągnęły wartość ponad 58 mln zł i stanowiły 529,75% wartości cechującej rok 2014. Wydatki te wzrosły względem roku poprzedniego o 41,18%, a różnica wartościowa wyniosła blisko 17 mln zł. Wydatki majątkowe Gminy Radzymin w 2021 roku stanowiły 24,60% ogólnych wydatków budżetu (w roku 2014 kształtowały się na poziomie 16,17% wydatków budżetu). Wskaźnik kształtujący się na tak wysokim poziomie daje powody do radości.
 • Istotnym źródłem finansowania inwestycji były dotacje o charakterze majątkowym uzyskane z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych. Te odpowiadają za 11,59% wydatków majątkowych. Źródłem finansowania 69% wydatków majątkowych Gminy Radzymin były nadwyżka bieżąca (47,66%) i środki krajowe na inwestycje (13,07%). Inwestycje w gminie Radzymin jedynie w niewielkim wymiarze były finansowane zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych. Te odpowiadały jedynie za 21,05% źródeł finansowania wydatków majątkowych w okresie objętym analizą.
 • O 341 osób wzrosła (w porównaniu z rokiem 2020) liczba zameldowanych na pobyt stały mieszkańców gminy Radzymin i wyniosła na dzień 31.12.2021r.: 26.848 osób.
 • W 2021 roku Burmistrz Radzymina pełnił funkcję zarządcy drogi dla 522 dróg o łącznej długości 286 km. W ubiegłym roku Gmina Radzymin przejęła zarząd nad dawnymi drogami wojewódzkimi (ul. Wołomińską na odcinku od ronda na dawnej drodze krajowej nr 8 i drodze wojewódzkiej 635, ul. Słowackiego w ciągu danej drogi krajowej nr 8, ul. Konstytucji 3 Maja oraz Alei Jana Pawła II w Radzyminie) oraz drogą powiatową (fragment ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Radzyminie na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ronda im. Braci Dudzińskich).
 • Nakłady finansowe w 2021 roku na obszar związany z budową i utrzymaniem dróg w gminie Radzymin wyniosły blisko 32.000.000 zł. Kwota ta obejmuje zarówno zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, utrzymaniem infrastruktury technicznej (odwodnienie, oświetlenie), jak i nakłady inwestycyjne. Rok 2021 upłynął pod znakiem realizacji wielu nowych inwestycji oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji wieloletnich.
 • Na koniec 2021 roku Gmina Radzymin osiągnęła wskaźnik zwodociągowania gminy na poziomie 83% oraz wskaźnik skanalizowania na poziomie 65%. Trwa realizacja wartego ponad 130 mln zł zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II’’. W ramach zadania wybudowano brakujące sieci kanalizacyjne w Radzyminie, Starym Dybowie i Sierakowie. W najbliższych latach sieć wodociągowa pojawi się w miejscowości Ciemne (na co pozyskano środki zewnętrzne) oraz rozpoczęło się projektowanie sieci w Starych i Nowych Załubicach oraz w miejscowości Borki. Obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Ciemnem i Słupnie.
 • Na dzień 30 września 2021 r. w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Radzymin uczyło się 3.367 uczniów, w tym 3.192 uczniów w szkołach publicznych oraz 175 w szkołach niepublicznych. W celu zapewnienia opieki przedszkolnej dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie gminy Burmistrz Radzymina podejmuje współpracę z podmiotami prywatnymi, dzięki czemu wszystkie dzieci, w wieku 2,5 – 5 lat, których rodzice ubiegają się o korzystanie z wychowania przedszkolnego, mają zapewnione miejsce w przedszkolu.
 • Na terenie gminy na koniec roku 2021 zarejestrowanych było ok. 440 spółek prawa handlowego (KRS) i ponad 2,5 tys. działalności gospodarczych (CEIDG). W 2021 roku kontynuowano współpracę z kilkoma dużymi firmami, które specjalizują się w obiektach logistyczno-przemysłowych i planują swoje inwestycje w lokalizacjach przy trasie S8, w tym m.in. w Ciemnem, Dybowie Kolonii, Nadmie i Emilianowie. W sumie przygotowania dotyczyły blisko 440 tys. m2 nowoczesnej powierzchni logistycznej, z czego ok. 70 tys. m2 było w trakcie realizacji, w tym: budowa hali firmy Panattoni w Ciemnem, obiekt firmy BIMS Plus i nowa hala magazynowa firmy Coca-Cola HBC Polska (w trakcie budowy). W 2021 roku oddano do użytkowania halę logistyczną w Ciemnem. Głównym deweloperem jest firma Panattoni, natomiast głównym najemcą – firma InPost, dla której obiekt służy jako oddział Warszawa 6. Inwestycji komercyjnej towarzyszyła budowa nowej drogi gminnej. Na mocy umowy inwestor wybudował nową drogę gminną, prowadzącą do obiektu, która następnie zyskała nazwę ul. Logistycznej. Koszt budowy drogi został w całości pokryty przez inwestora, po stronie gminy było zaprojektowanie drogi i uzyskanie decyzji ZRID.
 • Gmina Radzymin w 2021 roku została #wyróżniona w ogólnopolskich bezpłatnych rankingach samorządowych. W rankingu „Perły Samorządu 2021” Dziennika Gazety Prawnej, Gmina Radzymin znalazła się w pierwszej dziesiątce w dwóch kategoriach: Najlepszy Samorząd oraz Najlepszy Włodarz. Skarbnik Gminy Radzymin otrzymał w tym rankingu wyróżnienie. Szybki poziom rozwoju gminy Radzymin doceniony został także w rankingach „Wspólnoty”, branżowego magazynu samorządowego. W raporcie opublikowanym w 2021 roku Gmina Radzymin zajęła 109 miejsce w Polsce (dla porównania – w roku 2020 – 121 miejsce). Gmina Radzymin tym samym znalazła się na 10. miejscu na Mazowszu i na 2. pozycji wśród gmin powiatu wołomińskiego. W kolejnym rankingu branżowego periodyku Wspólnota, w zestawieniu „Najbogatsze samorządy w 2020 roku ranking dochodów JST” w kategorii „miasta inne”, Gmina Radzymin sklasyfikowana została na 47. miejscu (z dochodem per capita wysokości 4.489,71 zł).
 • W samym 2021 roku wydano 4.996 #Radzymińskich #Kart #Mieszkańca. Od początku funkcjonowania Programu Radzymińska Karta Mieszkańca, tj. od 2017 roku wydano lub przedłużono łącznie 25.247 kart, co daje średnio 5.049 kart rocznie.

Cały Raport o stanie Gminy Radzymina za rok 2021 - https://bip.radzymin.pl/.../raport-o-stanie-gminy-za-rok...

 

Na skróty

Przewiń do góry