LGD Zalew Zegrzyński zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne 30 czerwca 2022 r.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza mieszkańców gmin planowanych do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania dla podejścia LEADER do udziału w konsultacjach społecznych obejmujących co najmniej po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin. Konsultacje będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Spotkania będą się odbywać w terminach zgodnie z załączonym harmonogramem.
Podczas organizowanych konsultacji społecznych na terenie LGD będą omawiane następujące kwestie:
1. zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy dot. projektów,
2. podsumowanie realizacji działań LGD Zalew Zegrzyński,
3. przeprowadzenie analizy SWOT - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LGD,
4. przeprowadzenie działań animacyjnych, których efektem będą m.in. cele lokalnej strategii rozwoju na przyszłą perspektywę finansową.


W późniejszym terminie zaplanowane będą warsztaty, które podsumują zgromadzone na spotkaniach informacje o potrzebach mieszkańców i przyczynią się do wypracowania celów, przedsięwzięć i wskaźników.


Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Spotkania będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie. Zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych, starostw powiatowych, sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd. Czas trwania jednego spotkania to 3 do 4 godzin.

JPEGSpotkanie LGD Zalew Zegrzyński.jpeg (121,18KB)

Na skróty

Przewiń do góry