OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno, na terenie Gminy Radzymin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z Uchwałą 195/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r.

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno, na terenie Gminy Radzymin

w dniach od 01.06.2022 r. do 22.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin: https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 20.06.2022 r. o godzinie 1700

Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy  kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko.

Link dostępny pod adresem: https://bit.ly/3wMNcSY

Zgodnie z art. 17 pkt 11, art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2022 r.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres: lub  poprzez platformę ePUAP.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.
 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/
Krzysztof Dobrzyniecki


Więcej informacji na BIP


Na skróty

Przewiń do góry