Deklaracja dostępności

Gmina Radzymin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona Internetowa Gminy Radzymin.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.radzymin.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Dominika Krzyżanowska-Kidała, kierownik Referatu Promocji i Informacji – koordynator, / Andrzej Nocoń, II Zastępca Burmistrza Radzymina – koordynator, dostepnosc@radzymin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 667 68 48 / 22 667 68 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

05-250 Radzymin, pl. T. Kościuszki 2
Tel.: 22 667 67 67
Faks: 22 667 68 99
E-mail:
Strona internetowa: radzymin.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Radzymin mieści się w trzech budynkach:

  • pl. Tadeusza Kościuszki 2
  • ul. Konstytucji 3 Maja 19
  • ul. Komunalna 2

Budynek A - pl. Tadeusza Kościuszki 2

Budynek jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, w tym poruszających się na wózku - dostępność jest zapewniona na parterze budynku. Dostęp do kondygnacji I i II pietra jest ograniczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo - budynek nie posiada windy ani innych urządzeń wspomagających komunikację pionową. Brak dodatkowych urządzeń, ułatwiających dostęp np. drzwi otwieranych automatycznie.

Urząd zapewnia możliwość bezpośredniej obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchu na parterze budynku po wezwaniu odpowiednich pracowników przez Biuro Obsługi Interesanta.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak urządzeń nagłaśniających pomimo oddzielenia pracowników punktu obsługi przegrodą szklaną od strefy klienta. Brak urządzeń, ułatwiających słyszenie przez osoby niedosłyszące (pętle indukcyjne).

Urząd zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza migowego online po zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Obsługi Interesanta tel. 22 667 68 63. Zalecany jest  wcześniejszy kontakt z urzędem w celu umówienia godziny, co usprawni obsługę. Spotkanie z Burmistrzem lub przewodniczącym Rady Miejskiej w Radzyminie jest możliwe po umówieniu wizyty telefonicznie lub poprzez kontakt e-mali z Sekretariatem Burmistrza, tel. 22 667 68 00, umig@radzymin.pl. Miejsce spotkania i jego organizacja zostanie zorganizowane w sposób zapewniający dostępność dla osoby z ograniczeniami.

Brak pomieszczeń sanitarnych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach sanitarnych nie ma urządzeń ułatwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne (uchwytów, odpowiednich baterii, itd.) Brak instalacji wezwania pomocy.

Brak oznaczeń dla osób słabowidzących lub ociemniałych, zarówno w zakresie informacji tekstowych w budynku, jak i wyróżników w architekturze budynku, ułatwiających odnajdywanie drogi do wskazanych pomieszczeń. Przy wejściu brak instalacji umożliwiającej przyzywanie pomocy.

Brak informacji fonicznych, graficznych oraz w języku Brajla o sposobie zachowania w sytuacji potrzeby wezwania obsługi lub załatwieniu sprawy w urzędzie przez osobę niepełnosprawną ruchowo, z upośledzeniem słuchu lub wzroku.

W sytuacji konieczności ewakuacji osób z budynku nie posiada on procedur związanych z ewakuacją osób niepełnosprawnych.

Budynek B – ul. Konstytucji 3 Maja 19 Radzymin

Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, w tym poruszających się na wózku, w zakresie dostępu do pomieszczeń na parterze (wysoki parter) i piętrach I i II kondygnacji. Schody wejściowe na parter i wyższe kondygnacje oraz brak pochylni uniemożliwiają dostęp do budynku osobom nieporuszającym się samodzielnie oraz znacząco utrudniają dostęp osobom z ograniczoną swobodą w poruszaniu. Brak barierek i pochwytów. Budynek nie posiada windy ani innych urządzeń wspomagających komunikację pionową.

Urząd zapewnia możliwość bezpośredniej obsługi przez pracowników po ich zawezwaniu, jest do tego celu dedykowana instalacja dzwonka na zewnątrz budynku. Dzwonek nie jest jednak dostępny z poziomu przed schodami wejściowymi.

W budynku nie ma wyznaczonego stałego  punktu obsługi klienta. Pomocy w załatwieniu sprawy udzielają pracownicy z dowolnego biura, do którego zgłosi się klient.

Przed budynkiem nie wyznaczono dojazdu i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak urządzeń ułatwiających słyszenie przez osoby niedosłyszące (pętle indukcyjne).

W budynku B nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, lecz urząd zapewnia taką możliwość w budynku A - tłumacz migowy online - po zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Obsługi Interesanta tel. 22 667 68 63. Zalecany jest  wcześniejszy kontakt z urzędem w celu umówienia godziny, co usprawni obsługę. Spotkanie z Zastępcą Burmistrza Radzymina jest możliwe po umówieniu wizyty telefonicznie lub poprzez kontakt e-mali z Sekretariatem Burmistrza, tel. 22 667 68 00, umig@radzymin.pl. Miejsce spotkania i jego organizacja zostanie zorganizowane w sposób zapewniający dostępność dla osoby z ograniczeniami.

Pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, brak uchwytów, odpowiednich baterii, itd. W pomieszczeniach sanitarnych brak instalacji wezwania pomocy. 

Brak oznaczeń dla osób słabowidzących lub ociemniałych, zarówno w zakresie odpowiednich informacji tekstowych jak i wyróżników w architekturze budynku, ułatwiających odnajdywanie drogi do wskazanych pomieszczeń.

Brak informacji fonicznych, graficznych oraz w języku Brajla o sposobie zachowania w sytuacji potrzeby wezwania obsługi lub załatwieniu sprawy w urzędzie przez osobę niepełnosprawną ruchowo, z upośledzeniem słuchu lub wzroku.

W sytuacji konieczności ewakuacji osób z budynku nie posiada on procedur związanych z ewakuacją osób niepełnosprawnych. 

Budynek C – ul. Komunalna 2 Radzymin

Budynek jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, w tym poruszających się na wózku - dostępność jest zapewniona na parterze budynku. Dostęp do kondygnacji I i II jest ograniczony dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Brak urządzeń wspomagających przemieszczanie pionowe - budynek nie jest wyposażony w windę, ani w schodołazy. 

Obsługa na parterze dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest w pełni dostępna. Urząd zapewnia możliwość bezpośredniej obsługi przez pracowników wyższych kondygnacji po ich wezwaniu. Brak dedykowanej instalacji przyzywowej. W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do pracowników dowolnego biura na parterze. Brak instalacji przyzywowej na zewnątrz budynku.

W budynku nie ma wyznaczonego stałego punktu obsługi klienta, pomocy w załatwieniu sprawy udzielają pracownicy z dowolnego biura na parterze, do którego zgłosi się klient. 

Przy wejściu do budynku do końca 2020 r. zostanie urządzony podjazd i parking dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do parteru budynku jest swobodny - bez progu i innych barier. Drzwi nie są otwierane automatycznie.

Na parterze znajduje się pomieszczenie sanitarne ogólnodostępne w tym dla niepełnosprawnych, jednak bez wyposażenia pomocniczego (uchwyty, baterie itp.) Brak instalacji alarmowej w pomieszczeniu sanitariatu. Pomieszczenia sanitarne na kondygnacjach wyższych nie są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

W budynku brak urządzeń ułatwiających słyszenie przez osoby niedosłyszące (pętle indukcyjne).

W budynku C nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, lecz urząd zapewnia taką możliwość w budynku A - tłumacz migowy online - po zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Obsługi Interesanta tel. 22 667 68 63. Zalecany jest  wcześniejszy kontakt z urzędem w celu umówienia godziny, co usprawni obsługę. Spotkanie z Zastępcą Burmistrza Radzymina jest możliwe po umówieniu wizyty telefonicznie lub poprzez kontakt e-mali z Sekretariatem Burmistrza, tel. 22 667 68 00, umig@radzymin.pl. Miejsce spotkania i jego organizacja zostanie zorganizowane w sposób zapewniający dostępność dla osoby z ograniczeniami.

Brak oznaczeń dla osób słabowidzących lub ociemniałych, zarówno w zakresie informacji tekstowych jak i wyróżników w architekturze budynku ułatwiających odnajdywanie drogi do wskazanych pomieszczeń.

Brak informacji fonicznych, graficznych oraz w języku Brajla o sposobie zachowania w sytuacji potrzeby wezwania obsługi lub załatwieniu sprawy w urzędzie przez osobę niepełnosprawną ruchowo, z upośledzeniem słuchu lub wzroku.

W sytuacji konieczności ewakuacji osób z budynku nie posiada on procedur związanych z ewakuacją osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza migowego online po zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Obsługi Interesanta tel. 22 667 68 63. Zalecany jest  wcześniejszy kontakt z urzędem w celu umówienia godziny, co usprawni obsługę. Spotkanie z Burmistrzem lub przewodniczącym Rady Miejskiej w Radzyminie jest możliwe po umówieniu wizyty telefonicznie lub poprzez kontakt e-mali z Sekretariatem Burmistrza, tel. 22 667 68 00, umig@radzymin.pl. Miejsce spotkania i jego organizacja zostanie zorganizowane w sposób zapewniający dostępność dla osoby z ograniczeniami.

Na skróty

Przewiń do góry