Deklaracja dostępności

Gmina Radzymin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona Internetowa Gminy Radzymin.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

• Część cytatów nie jest poprawnie określona w kodzie HTML.

• Występują powtarzające się treści/wartości powodujące efekt jąkania się czytnika ekranu.

• Część informacyjnych elementów graficznych nie posiada tekstu alternatywnego.

• Występują nieużywane elementy HTML.

• Nie wszystkie dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://radzymin.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marlena Kondratczyk - Koordynator ds. dostępności, dostepnosc@radzymin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 66 76 842. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej w Gminie Radzymin odpowiada Zespół ds. dostępności. Zespół ds. dostępności został powołany przez Burmistrza Radzymina Zarządzeniem nr 0050.81.2023 z dnia 03 lipca 2023 r. oraz Zarządzeniem zmieniającym nr 0050.41.2024 z dnia 28 marca 2024 r. Z poszczególnymi członkami zespołu można skontaktować się pocztą elektroniczną na adres: dostepnosc@radzymin.pl lub telefonicznie:

 • Marlena Kondratczyk - Koordynator ds. dostępności, tel. 22 66 76 842
 • Krzysztof Dobrzyniecki - członek zespołu, tel. 22 66 76 710
 • Anna Gzowska - członek zespołu, tel. 22 66 76 803
 • Monika Orłowska - członek zespołu, tel. 22 66 76 837
 • Dariusz Dąsal - członek zespołu, tel. 22 66 76 821
 • Arkadiusz Panasiuk - członek zespołu, tel. 22 66 76 822
 • Katarzyna Pazio - członek zespołu, tel. 22 66 76 847
 • Piotr Mystkowski - członek zespołu, tel. 22 66 76 886
 • Anna Kurek - członek zespołu, tel. 22 66 76 895

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

05-250 Radzymin, pl. T. Kościuszki 2
Tel.: +48226676767
Faks: +48226676899
E-mail:
Strona internetowa: radzymin.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Radzymin mieści się w trzech budynkach:

Budynek A - Plac Tadeusza Kościuszki 2
Budynek B - ul. Konstytucji 3-go Maja 19
Budynek C - ul. Komunalna 2

Budynek A - Plac Tadeusza Kościuszki 2

Siedziba Urzędu mieści się w trzykondygnacyjnym budynku. Wejście główne do obiektu znajduje się od Placu Tadeusza Kościuszki. Do wejścia budynku prowadzą dwa schody oraz podjazd. W wejściu znajdują się dwie pary ręcznie otwieranych drzwi. Urząd jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, w tym poruszających się na wózku - dostępność jest zapewniona na parterze budynku. Dostęp do kondygnacji pierwszego i drugiego piętra jest ograniczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo - budynek nie posiada windy ani innych urządzeń wspomagających komunikację pionową. Urząd zapewnia możliwość bezpośredniej obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchu na parterze budynku po wezwaniu odpowiednich pracowników przez Biuro Obsługi Interesanta. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń nagłaśniających pomimo oddzielenia pracowników punktu obsługi przegrodą szklaną od strefy klienta. Brak urządzeń, ułatwiających słyszenie przez osoby niedosłyszące (np. pętle indukcyjne).

Urząd zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza migowego online po zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Obsługi Interesanta tel. 22 66 76 861. Zalecany jest wcześniejszy kontakt z urzędem w celu umówienia godziny, co usprawni obsługę. Spotkanie z Burmistrzem Radzymina lub przewodniczącym Rady Miejskiej w Radzyminie jest możliwe po zapisaniu się na wizytę telefonicznie lub poprzez kontakt e-mail z sekretariatem Burmistrza, tel. 22 66 76 800, sekretariat@umig.radzymin.pl. Miejsce spotkania i jego organizacja zostanie zorganizowane w sposób zapewniający dostępność dla osoby z niepełnosprawnościami. Brak pomieszczeń sanitarnych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniach sanitarnych nie ma urządzeń ułatwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne (uchwytów, odpowiednich baterii, itd.) Brak instalacji wezwania pomocy. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących lub ociemniałych, zarówno w zakresie informacji tekstowych w budynku, jak i wyróżników w architekturze budynku, ułatwiających odnajdywanie drogi do wskazanych pomieszczeń.

Brak informacji fonicznych, graficznych oraz w języku Brajla o sposobie zachowania w sytuacji potrzeby wezwania obsługi lub załatwieniu sprawy w urzędzie przez osobę niepełnosprawną ruchowo, z upośledzeniem słuchu lub wzroku. W sytuacji konieczności ewakuacji osób z budynku nie posiada on procedur związanych z ewakuacją osób z niepełnosprawnościami.

Brak piktogramu i informacji przy drzwiach wejściowych o możliwości wejścia do obiektu z psem asystującym.

Budynek B – ul. Konstytucji 3-go Maja 19

Siedziba Urzędu mieści się w trzykondygnacyjnym zabytkowym budynku, (wpis do rejestru zabytków nr A-1095/34 decyzją z dnia 20.09.1954 r.). Wejście główne znajduje się od ulicy Konstytucji 3-go Maja. Do wejścia głównego prowadzi siedem stopni schodów. W wejściu są drzwi otwierane ręcznie. Brak jest podjazdu, schodołazu, platformy, czy innych urządzeń pomocnych w dostaniu się do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do obiektu znajduje się wideomofon. Budynek nie posiada windy ani innych urządzeń wspomagających komunikację pionową.

W budynku nie ma wyznaczonego stałego punktu obsługi klienta. Pomocy w załatwieniu sprawy udzielają pracownicy z dowolnego biura, do którego zgłosi się klient. Przed budynkiem nie wyznaczono dojazdu i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń ułatwiających słyszenie przez osoby niedosłyszące (np. pętle indukcyjne). W budynku B nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, lecz urząd zapewnia taką możliwość w budynku A – tłumacz migowy online – po zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Obsługi Interesanta tel. 22 66 76 861. Zalecany jest wcześniejszy kontakt z urzędem w celu umówienia godziny, co usprawni obsługę. Spotkanie z Zastępcą Burmistrza Radzymina jest możliwe po zapisaniu się na wizytę telefonicznie lub poprzez kontakt e-mail z Sekretariatem Burmistrza, tel. 22 66 76 800, sekretariat@umig.radzymin.pl. Miejsce spotkania i jego organizacja zostanie zorganizowane w sposób zapewniający dostępność dla osoby z ograniczeniami ruchu. Pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak uchwytów, odpowiednich baterii, itd. W pomieszczeniach sanitarnych brak instalacji wezwania pomocy. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących lub ociemniałych, zarówno w zakresie odpowiednich informacji tekstowych jak i wyróżników w architekturze budynku, ułatwiających odnajdywanie drogi do wskazanych pomieszczeń.

Brak informacji fonicznych, graficznych oraz w języku Brajla o sposobie zachowania w sytuacji potrzeby wezwania obsługi lub załatwieniu sprawy w urzędzie przez osobę niepełnosprawną ruchowo, z upośledzeniem słuchu lub wzroku. W sytuacji konieczności ewakuacji osób z budynku nie posiada on procedur związanych z ewakuacją osób niepełnosprawnych.

Brak piktogramu i informacji przy drzwiach wejściowych o możliwości wejścia do obiektu z psem asystującym.

Budynek C – ul. Komunalna 2

Siedziba Urzędu mieści się w trzykondygnacyjnym budynku na pierwszym piętrze. Przed budynkiem zostały wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak domofonu przed wejściem do obiektu. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie ulicy Komunalnej. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, na drzwiach brak pasów kontrastowych. W wejściu znajduje się próg utrudniający dostanie się do budynku osobom poruszającym się na wózku. W budynku na parterze swoją siedzibę ma Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o.o., a na II piętrze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W obiekcie znajduje się winda umożliwiająca komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Na parterze budynku jest toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, znajduje się w niej instalacja alarmowa. Pomieszczenia sanitarne na kondygnacjach wyższych nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze drzwi do poszczególnych referatów są o szerokości 80cm, znajdują się w nich progi utrudniające poruszanie się osobom na wózkach. W budynku nie ma wyznaczonego stałego punktu obsługi klienta, pomocy w załatwieniu sprawy udzielają pracownicy
z dowolnego biura na parterze, do którego zgłosi się klient. W budynku C nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, lecz urząd zapewnia taką możliwość w budynku A – tłumacz migowy online – po zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Obsługi Interesanta tel. 22 66 76 861. Zalecany jest wcześniejszy kontakt z urzędem w celu umówienia godziny, co usprawni obsługę. Spotkanie z Burmistrzem Radzymina jest możliwe po zapisaniu się na wizytę telefonicznie lub poprzez kontakt e-mail z sekretariatem Burmistrza, tel. 22 66 76 800, sekretariat@umig.radzymin.pl. Miejsce spotkania i jego organizacja zostanie zorganizowane w sposób zapewniający dostępność dla osoby z ograniczeniami ruchu. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących lub ociemniałych, zarówno w zakresie informacji tekstowych jak i wyróżników w architekturze budynku ułatwiających odnajdywanie drogi do wskazanych pomieszczeń.

Brak informacji fonicznych, graficznych oraz w języku Brajla o sposobie zachowania w sytuacji potrzeby wezwania obsługi lub załatwieniu sprawy w urzędzie przez osobę niepełnosprawną ruchowo, z upośledzeniem słuchu lub wzroku. W budynku brak urządzeń ułatwiających słyszenie przez osoby niedosłyszące (np. pętle indukcyjne). W sytuacji konieczności ewakuacji osób z budynku nie posiada on procedur związanych z ewakuacją osób niepełnosprawnych.

Brak piktogramu i informacji przy drzwiach wejściowych o możliwości wejścia do obiektu z psem asystującym.

 

Zasady wejścia z psem asystującym

Zasady wejścia do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin budynek A w towarzystwie psa asystującego.

Wchodząc do budynku A Urzędu Miasta i Gminy Radzymin z psem asystującym zgłoś jego obecność w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku.

Podczas Twojej wizyty będzie Ci towarzyszył wyznaczony pracownik Urzędu.

Musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie
o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.

Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Urzędu.

Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie lub mailowo o swojej wizycie. Wtedy będziemy mogli się do niej lepiej przygotować.

tel.:  22 667 67 67
e-mail:

 

Zasady wejścia do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin budynek B w towarzystwie psa asystującego.

Wchodząc do budynku B Urzędu Miasta i Gminy Radzymin z psem asystującym zgłoś jego obecność na parterze budynku.

Podczas Twojej wizyty będzie Ci towarzyszył wyznaczony pracownik Urzędu.

Musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie
o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.

Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Urzędu.

Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie lub mailowo o swojej wizycie. Wtedy będziemy mogli się do niej lepiej przygotować.

tel.:  22 667 67 67
e-mail:

 

Zasady wejścia do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin budynek C w towarzystwie psa asystującego.

Wchodząc do budynku C Urzędu Miasta i Gminy Radzymin z psem asystującym zgłoś jego obecność na parterze budynku.

Podczas Twojej wizyty będzie Ci towarzyszył wyznaczony pracownik Urzędu.

Musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie
o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.

Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Urzędu.

Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie lub mailowo o swojej wizycie. Wtedy będziemy mogli się do niej lepiej przygotować.

tel.:  22 667 67 67
e-mail:

Na skróty

Przewiń do góry