Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla części obrębu Ciemne w rejonie ulicy Wołomińskiej

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Ciemne w rejonie ulicy Wołomińskiej
 

Na podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m
 

o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały nr 598/XLIII/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Ciemne w rejonie ulicy Wołomińskiej

      Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2022 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:  oraz poprzez platformę ePUAP.

 

 


Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/
Krzysztof Dobrzyniecki


8.1.png

Na skróty

Przewiń do góry