Świadczenia dla osób pomagających obywatelom Ukrainy i świadczenia dla uchodźców

ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI POLSKI, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ NOCLEG I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM Z UKRAINY NA TERENIE GMINY RADZYMIN

Podmioty i osoby fizyczne udzielające gościny uchodźcom z Ukrainy (nocleg i wyżywienie) mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni.

Mieszkańcy, którzy zakwaterowali na terenie gminy Radzymin obywateli Ukrainy po 24 lutego br., powinni złożyć PDFwniosek.pdf (724,31KB) do:

Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (bud. A)
pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

Zgodnie z podanym wzorem wniosku, na dokumencie należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które osoba wnioskująca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania. Osoby te muszą posiadać nadany w Polsce numer PESEL lub w przypadku braku - rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość.


JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA UTRZYMANIE - DLA OBYWATELI UKRAINY I INNE ŚWIADCZENIA WYDAWANE PRZEZ OPS

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją rosyjską i mieszkają na terenie gminy Radzymin mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

DOCXWniosek o świadczenie jednorazowe.docx (39,14KB) należy złożyć do:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
ul. Weteranów 31
05-250 Radzymin

po wcześniejszym zapisie telefonicznym tel. 511 667 601

Wniosek może złożyć rodzic dziecka albo opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd. Uprawniony do świadczenia jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia rodzinne:

 • zasiłek rodzinny,
 • dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • becikowe,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • świadczenia opiekuńcze.

Wniosek o świadczenia rodzinne można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie znajdującego się przy ul. Weteranów 31 lub za pośrednictwem portalu  Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/
 

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia należy założyć konto używając profilu zaufanego.

Przydatne linki:


ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS:

 • na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+)

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na: dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości.

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  https://www.zus.pl/pue

Informacje o świadczeniu wychowawczym 500+ można uzyskać pod nr. tel. 22 290 55 00.  Infolinia dostępna w dni robocze od 8.00 do 15.00.

Pytanie można zadać również za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/zadaj-pytanie-zus

Przydatne linki:

 

świadczenia dla pomagających obywatelom ukrainy (1).png

Na skróty

Przewiń do góry