OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)  oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały Nr 587/XLII/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin.

Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 11 pkt  1 i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2022 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: oraz  poprzez platformę ePUAP.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Krzysztof Dobrzyniecki

Pliki do pobrania: 

Wniosek do studium 

PDFUchwała-zm.Studium.pdf (212,83KB)
PDFZałącznik do zm. Studium.pdf (1,29MB)


Uchwała Nr 587/XLII/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.


Więcej: BIP Gmina Radzymin

Na skróty

Przewiń do góry