Wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic, w gminie Radzymin

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy rodziny zaspokoić niezbędnych potrzeb w oparciu o własne zasoby. Wobec tych osób i rodzin udzielimy pomocy w formie zasiłku celowego (do 6 tys. złotych), a także na remont/odbudowę budynku mieszkalnego (do 20 tys. złotych - w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tys. złotych,  ale nie wyższa niż 200 tys. złotych.

Kwoty zasiłków przyznawane będą w oparciu o oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń. Szacowanie szkód oraz określenie procentowej wartości zasiłku będzie poprzedzone badaniem komisji ds. szacowania strat, w skład której wchodzić będzie pracownik organu nadzoru budowlanego. Udzielona pomoc pochodzić będzie z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zasady udzielania pomocy: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Uwaga!

  • Wypłata zasiłków może odbywać się w transzach i wyłącznie po otrzymaniu przez Gminę Radzymin dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.
  • Osoby, którym zostanie przyznana pomoc, będą zobowiązane do przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem, odbudową budynku/lokalu, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku.
  • Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ul. Weteranów 31  lub za pośrednictwem E-PUAP składając na dokumencie podpis elektroniczny.

Wzór wniosku do pobrania  

PDFWNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZDARZENIA NOSZĄCEGO ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.pdf (420,51KB)
DOCWNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZDARZENIA NOSZĄCEGO ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.doc (45,50KB)


Kontakt: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
ul. Weteranów 31, 05-250 Radzymin
tel. 22 786 54 86 wew. 110
e-mail 

tel. 22 786 54 86; 22 786 51 29

Telefony wewnętrzne Ośrodka Pomocy Społecznej:

  • wew. 101 – sekretariat, dodatki mieszkaniowe
  • wew. 102, 113 – dział świadczeń z pomocy społecznej
  • wew. 112 – dział usług (pomoc społeczna)
  • wew. 107, 108 – dział pracy socjalnej
  • wew. 103, 111 – dział finansowo księgowy oraz stypendia
  • wew. 104, 105 i 115 – fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia wychowawcze (500 +)

Na skróty

Przewiń do góry