Oferta pracy w referacie Ochrony Środowiska w UMiG Radzymin

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.

Stanowisko pracy: od podinspektora do głównego specjalisty ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • planowany termin zatrudnienia: I kwartał 2022

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym wprowadzanie danych do Bazy OOŚ;
 2. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ochrony przyrody m.in. związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz przyjmowaniem zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, udział w pracach nad formami ochrony przyrody;
 3. prowadzenie spraw wynikających z Prawa ochrony środowiska w tym związanych z ochroną powietrza;
 4. prowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska;
 5. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie wykonywanych zadań.

Zadania pomocnicze:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy;
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa, administracji lub pokrewne; 
 2. posiadanie, co najmniej trzyletniego stażu pracy, w tym rocznego stażu pracy w zakresie wykonywanych zadań zbliżonych do określonych na stanowisku objętym niniejszym naborem, udokumentowany świadectwami pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
 3. znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in.: Prawo ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. dobra znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (w części Word, Excel) oraz urządzeń biurowych
 5. prawo jazdy Kat. „B”;
 6. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
 11. umiejętności: analizy i syntezy informacji, redagowania pism urzędowych, analizy i interpretacji przepisów aktów prawnych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów, organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, komunikatywność.


WYMAGANIA DODATKOWE - wymagania nieobowiązkowe a preferowane, których niespełnianie nie dyskwalifikuje kandydata w prowadzonym procesie naboru:

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach budżetowych na stanowisku o podobnym charakterze pracy;
 2. posiadanie dodatkowych kursów i szkoleń, adekwatnych do tego stanowiska pracy.

SKŁADANIE APLIKACJI 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w siedzibie Urzędu lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2022 roku do godz. 19.00 na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin
(sekretariat, pok. 24)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od podinspektora do głównego specjalisty ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin”.


Więcej informacji oraz pliki do pobrania na BIP RADZYMIN 

Na skróty

Przewiń do góry