::          Nowe godziny pracy Urzędu - od 1 października         Rozkłady jazdy od 4 września 2023r.           ::      Każdy czwartek – dniem pracy wewnętrznej w USC Radzymin      ::            ::      Godziny pracy Kasy UMiG Radzymin   ::      

 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków, na terenie Gminy Radzymin

Na podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały nr 527/XXXVIII/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków, na terenie Gminy Radzymin.

      Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego podając swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2022 r.
 

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: oraz  poprzez platformę ePUAP. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/
Krzysztof Dobrzyniecki

Na skróty

Przewiń do góry