Zaproszenie do Konsultacji Społecznych „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Szanowni Państwo

zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2022 roku organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy, partnerów społecznych instytucjonalnych i gospodarczych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także wszystkich zainteresowanych poruszoną problematyką mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.11.2022 Burmistrza Radzymina z dnia 20 stycznia 2022r. określa się: termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 27 stycznia 2022 roku, termin zakończenia konsultacji na dzień: 3 lutego 2022 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach

  1. zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu otrzymanego pocztą tradycyjną;
  2. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl,
    w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
  3. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu na formularzu udostępnionym w Biurze Obsługi Interesanta udostępnionego w siedzibie Urzędu przy
    Pl. T. Kościuszki 2.

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także w siedzibie Urzędu: w Biurze Obsługi Interesanta.
Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku na adres Gmina Radzymin Skrytka odbiorcza:/0rt8mdd37i/skrytka, adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta.

Raport z konsultacji zostanie upubliczniony na stronie internetowej www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym, najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych potrzeb społecznych.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Udział w pracach nad dokumentem poszczególnych podmiotów pozwoli na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron i umożliwiały większe utożsamianie się z nimi, co oczywiście bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu.

To od Państwa zaangażowania i aktywności zależy jakość opracowywanego dokumentu. Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

Zachęcam do zapoznania się z treścią projektu programu i wzięcia udziału w konsultacjach.

Dodatkowe informacje:


Referat Ochrony Środowiska
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
budynek C przy ul. Komunalnej 2 pok. nr 20.
Tel: 22 667-68-70, e- mail:

Pliki do pobrania:


Na skróty

Przewiń do góry