Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obrębu Słupno

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno, na terenie Gminy Radzymin

Słupno.png


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z Uchwałą 195/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno, na terenie Gminy Radzymin

w dniach od 24.01.2022 r. do 14.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:
https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu


W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi ograniczeniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 14.02.2022 r.  o godzinie 1800.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, proszone są o wysłanie do 60 min. przed jej rozpoczęciem wiadomości e-mail, na adres: , z następującymi informacjami i danymi:

  1. temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej – projekt dla części obrębu Słupno”;
  2. treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej– projekt dla części obrębu Słupno”;
  3. podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (dane do protokołu z dyskusji).


W zwrotnej wiadomości e-mail, zgłoszone osoby otrzymają link do dyskusji online w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 17 pkt 11, art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2022 r.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl lub  poprzez platformę ePUAP.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina. 

                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                          Zastępca Burmistrza
                                                                                       /-/
                                                                      Krzysztof Dobrzyniecki

 

 

Kontakt:

W razie pytań prosimy o kontakt:
Tel. (22) 667 68 26 / (22) 667 68 27
e-mail:


Pliki do pobrania:

JPEGSłupno - projekt rysunku 24.01.2022_OK.jpeg (235,67KB)
PDFSłupno Prognoza środowiskowa - projekt.pdf (847,69KB)
PDFUzasadnienie Słupno 24.01.2022.pdf (393,27KB)
PDFSłupno - projekt uchwały 24.01.2022.pdf (727,42KB)

 

Na skróty

Przewiń do góry