OGŁOSZENIE O PRZETARGU na lokal użytkowy o powierzchni 58,5 m2 - Radzymin, ul. Traugutta 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem lokalu użytkowego
w Radzyminie przy ul. Traugutta 1 o powierzchni 58,5 m2.
 

 

Przetarg Traugutta.jpeg

 

1.       Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz sanitarną. 
2.       Ze względu na położenie lokalu (centrum miasta) Wynajmujący dopuszcza prowadzenie
w lokalu  nieuciążliwych działalności gospodarczych w zakresie handlu i usług  
3.       Cena wywoławcza wynosi 40 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu 
4.       Termin przetargu: 27.01.2022 r.
5.       Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 23 godz. 12:00 ( sala konferencyjna 2 piętro). 
6.       Koszty ewentualnego remontu, adaptacji i aranżacji lokalu ponosi Najemca. 
7.       Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tj. opłat za wodę, ścieki, nieczystości stałe i energię elektryczną ( po zawarciu umów z dostawcami ww. usług) oraz podatku od nieruchomości. 
8.       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną. 
9.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a.       wpłacenie przelewem wadium w wysokości  2000,00 zł do dnia 25.01.2022 roku na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Radzymin: Alior Bank numer 
32 2490 0005 0000 4600 1989 2416  z dopiskiem „wadium – przetarg na lokal użytkowy” i okazaniu komisji przetargowej przed przystąpieniem do licytacji 
b.      złożenie pisemnego wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności czynszu wekslem „In blanco”, o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu (zał.1), 
c.       złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu warunków 
w nich zawartych bez zastrzeżeń (zał.1), 
d.      złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu (zał.1), 
e.      w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie
3 miesięcy przed datą przetargu. 

10.   Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą kwotę netto czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu. 
11.   Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu z Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należności czynszowych wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu. 
12.   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należności czynszowych wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu. 
13.   Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, licząc od dnia przetargu. 
14.   W przypadku gdy wygrywający przetarg zrezygnuje, nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelności wynajmującego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi. 
15.   Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony, na wniosek najemcy o ile najemca będzie regularnie wywiązywał się z opłacania czynszu i opłat dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu. 
16.   Wylicytowana stawka czynszu z tytułu najmu lokalu będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 
17.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania. 


Dodatkowe informacje odnośnie przetargu oraz możliwości wglądu do lokalu można uzyskać:
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin;
ul. Konstytucji 3 maja 19 (Budynek B) pokój nr 14 ( I piętro) 
Tel.  22 667 68 83 lub 572 790 087 ( w godzinach pracy Urzędu).


Załączniki:

Na skróty

Przewiń do góry