„Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”

Projekt pn. „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach II Osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”. Jego celem jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych, podniesienie jakości nauczania oraz zwiększenie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 w 25 szkołach podstawowych z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Projekt realizowany jest w partnerstwie 5 gmin. Gmina Radzymin pełni rolę Lidera, natomiast Partnerami są Miasto Kobyłka, Gmina Miasto Marki, Miasto Ząbki oraz Miasto Zielonka. Wartość projektu dla Gminy Radzymin wynosi prawie 1,8 mln zł, a pozyskane środki ponad 1,2 mln zł.

Udział w Projekcie bierze: 7 szkół podstawowych z Gminy Radzymin, 3 szkoły podstawowe z Kobyłki, 5 szkół podstawowych z Marek, 6 szkół podstawowych z Ząbek oraz 4 szkoły podstawowe z Zielonki.

Szkoły objęte Projektem zostaną doposażone i wyposażone w:

  • tablice interaktywne, monitory interaktywne, pracownie mobilne oraz narzędzia podnoszące jakość prowadzonych lekcji on-line;
  • oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną na wysokim poziomie atrakcyjności zarówno dla uczniów i uczennic i nauczycieli;
  • narzędzia (pracownie mobilne) umożliwiające przeprowadzenie tematu lekcji na zasadzie eksperymentu;
  • sprzęt komputerowy, który będzie wypożyczany uczniom i uczennicom, dzięki czemu pozwoli na ograniczenie problemów związanych z brakiem sprzętu wśród uczniów i uczennic i pozwoli im w pełni uczestniczyć w zajęciach zdalnych oraz zniweluje odczucie wykluczenia z edukacji w trakcie kształcenia na odległość.

Zakupiony sprzęt i oprogramowanie w znaczącym stopniu podniosą jakość pracy tych szkół w zakresie nauczania zdalnego.

W ramach Projektu przewidziano także informatyczne doradztwo techniczne, szkolenia dla kadry nauczycielskiej, dydaktycznej i pedagogiczno-psychologicznej szkół objętych Projektem z obsługi zakupionego oprogramowania oraz narzędzi wspierających nauczanie zdalne, a także modernizację sieci w Gminie Radzymin. Zaplanowano również wdrożenie e-usługi - udostępnianie zasobów własnych w publicznych repozytoriach, dzięki czemu umożliwiona zostanie wymiana wiedzy między nauczycielami 25 Szkół Podstawowych z terenu WOF.

Reasumując realizacja Projektu spowoduje znaczny wzrost poziomu dostępności e-edukacji na terenie 5 gmin partnerskich w porównaniu ze stanem przed Projektem.

Całkowita wartość projektu 9 202 096,71 zł
Wydatki kwalifikowane w projekcie wynoszą - 7 681 340,50 zł
W tym dofinansowanie 6 145 072,40 zł (80%)

Wartość projektu dla Gminy Radzymin – razem 1 780 402,33 zł
Wydatki kwalifikowane dla Gminy Radzymin wynoszą – 1 519 817,50 zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Radzymin – 1 215 854,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

POZIOM KOLOR RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFRR.jpeg

Priorytet II „Wzmocnienie e-potencjału Mazowsza”
Działanie 2.1 E-usługi
Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

Na skróty

Przewiń do góry