Nowy model naliczania opłat za odbiór odpadów w zabudowie  wielorodzinnej

Od 1 stycznia zmienia się model naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach wielorodzinnych. Wprowadzane przez samorządy zmiany są wynikiem zmian ustawowych. Od nowego roku opłata za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielorodzinnej w gminie Radzymin będzie zależna od ilości metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z zabudowy jednorodzinnej oraz zwolnienie w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym nie uległy zmianie w stosunku do roku 2021 i wyniosą tak jak dotychczas - 29 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i kompostującej odpady oraz 32 zł od osoby w przypadku braku kompostownika. Ten model naliczania opłaty od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego obowiązuje od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r.

Z dniem 31 grudnia 2021 r. tracą moc dotychczasowe uchwały Gminy Radzymin, które określały sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).  Zgodnie z nowo podjętą uchwałą Nr 550/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 grudnia 2021 roku wprowadzono nowy model naliczania opłaty w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej będzie uiszczał opłatę jako iloczyn ustalonej stawki opłaty za odbiór odpadów oraz rzeczywistej ilości metrów powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi od 1 stycznia 2022 roku wyniesie 1,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych została ustalona, zgodnie z wymogami prawnymi, podwyższona opłata za odbiór odpadów - 2,40 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego miesięcznie. Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty, wprowadzono nowy  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych (zarządcy) powinni złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazując ilość m2 powierzchni użytkowej lokali  mieszkalnych.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, tj. do 10 lutego 2022 r. w Referacie Gospodarki Odpadami, w Budynku C przy ul Komunalnej 2 w Radzyminie, listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP. Wszelkie pytania dotyczące wprowadzonych zmian proszę kierować na adres lub pod nr tel. 22 667 68 68/73/76.

 

Projekt bez tytułu (10).png

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry