Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2022 roku

Burmistrz Radzymina zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”- do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku, zwanego dalej „Programem”.

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Kandydatów można zgłaszać w terminie do 30 grudnia 2021 r. (do godz. 16.00) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, który należy przesłać na jeden z poniższych adresów:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin Budynek „A”
pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin

lub

Urząd Miasta i Gminy Radzymin Budynek „B”
ul. Konstytucji 3 Maja 19
05-250 Radzymin 

Zgłoszenia kandydatur można także nadsyłać na adres mailowy:

Decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Kandydatami mogą być osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy do prac w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w ramach Programu.

3. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Członkowie komisji przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radzymin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przyjętych Zarządzeniem Nr 0050.25.2020 Burmistrza Radzymina z dnia 24 lutego 2020 roku - że nie pozostają w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w otwartym konkursie ofert i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 15 ust. 2da Ustawy, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f Ustawy.


 4. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
 • udział w opiniowaniu ofert złożonych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji oraz zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Radzymin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny oraz członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

5.      KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy do prac komisji konkursowych i stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1)  Administratorem danych osobowych kandydatów przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin jest Burmistrz Radzymina. Dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin., tel.: 22 667 67 67, fax:22 667 68 99, e-mail: iod@radzymin.pl;
2)  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt inspektorem ochrony danych: iod@radzymin.pl
3)  Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, tj. w związku z kandydowaniem na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radzymin;
4)  W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3, odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być:


a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Radzymin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Radzymina;

5) Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres wynikający z kandydowania na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radzymin, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne;

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów przysługują następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,


d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,


e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją kandydatów, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,


f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje kandydatom prawo do przenoszenia danych;

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin danych osobowych kandydatów, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
8) Podanie przez kandydatów danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
9) Dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Pliki do pobrania:

DOCFormularz_kandydata na kandydatów na członków komisji konkursowych w 2022 roku.doc (87,00KB)

Na skróty

Przewiń do góry