Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Kozia Góra

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nadma w rejonie ulicy Kozia Góra, na terenie Gminy Radzymin

Nadma Kozia góra mała.png


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),w związku z Uchwałą Nr 408/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 marca 2021 r.,


zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nadma w rejonie ulic Kozia Góra, na terenie Gminy Radzymin


w dniach od 01.12.2021 r. do 22.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:

https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu


W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi ograniczeniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 06.12.2021 r.  o godzinie 1800.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, proszone są o wysłanie do 60 min. przed jej rozpoczęciem wiadomości email, na adres: dyskusja@radzymin.pl, z następującymi informacjami i danymi:

  1. temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej – projekt części obrębu Nadma - Kozia Góra”;
  2. treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
  3. podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (dane do protokołu z dyskusji).


W zwrotnej wiadomości e-mail, zgłoszone osoby otrzymają link do dyskusji online w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.
  
Zgodnie z art. 17 pkt 11, art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2022 r.


Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, LUB 
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres: lub  poprzez platformę ePUAP.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.


                                                           Z up. Burmistrza
                                                        Zastępca Burmistrza
                                                    /-/
                                                         Krzysztof Dobrzyniecki


Pliki do pobrania:

PDFNadma Kozia Góra - prognoza środowiskowa.pdf (800,15KB)
PDFNadma Kozia Góra - tekst planu.pdf (506,85KB)
JPEGNadma Kozia Góra - rysunek planu.jpeg (170,54KB)

Na skróty

Przewiń do góry