Od referenta do głównego specjalisty ds. utrzymania i eksploatacji dróg w Referacie Budowy i Utrzymania Dróg

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.


Stanowisko pracy: od referenta do głównego specjalisty ds. utrzymania i eksploatacji dróg w Referacie Budowy i Utrzymania Dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata),
wymiar czasu pracy: pełny etat,
planowany termin zatrudnienia: I kwartał 2022

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1) posiadanie wykształcenia min. średniego technicznego (preferowane wyższe techniczne) o profilu/specjalności budownictwo drogowe, ogólnobudowlane, inżynieria środowiska; 
2) posiadanie min. dwuletniego stażu pracy związanego z przygotowaniem
i realizacją inwestycji udokumentowane świadectwami pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
3) znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in.: ustawy prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków;
4) dobra znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (w części Word, Excel) oraz urządzeń biurowych;
5) prawo jazdy Kat. „B”;
6) posiadanie obywatelstwa polskiego;
7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
11) umiejętności: analizy i syntezy informacji, redagowania pism urzędowych, analizy i interpretacji przepisów aktów prawnych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów, organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań; umiejętność posługiwania się mapami ewidencyjnymi i projektowymi.

2. WYMAGANIA DODATKOWE - wymagania nieobowiązkowe a preferowane, których niespełnianie nie dyskwalifikuje kandydata w prowadzonym procesie naboru:

1) znajomość systemu do kosztorysowania NormaPRO oraz GEOMAP;
2) doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach budżetowych na stanowisku o podobnym charakterze pracy;
3) posiadanie dodatkowych kursów i szkoleń, adekwatnych do tego stanowiska pracy.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg;
2) czuwanie nad terminowością i jakością nadzorowanych robót oraz zgodnością z ustalonym zakresem:
a) udział w dokonywaniu odbiorów wykonywanych robót,
b) rozliczenie finansowe nadzorowanych robót,
c) prowadzenie rejestru wykonanych prac;
3) podejmowanie czynności mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
4) przygotowanie projektów pisemnych odpowiedzi na wnioski składane przez radnych na sesjach Rady Miejskiej oraz na wnioski sołtysów. Weryfikowanie złożonych wniosków w terenie;
5) przygotowywanie korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań;
6) weryfikacja merytoryczna faktur dotyczących powierzonego zakresu czynności;
7) przygotowywanie  spraw związanych z wnioskami o uzyskanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego;
8) kompletowanie i przechowywanie dokumentów z zakresu swojego stanowiska pracy;
9) redagowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień;
10) współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją oraz innymi zarządcami dróg publicznych, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania drogami.
11) Prowadzenie zadań związanych z opracowywaniem projektów i realizacją inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Zadania pomocnicze: 
1) udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w zakresie modernizacji i budowy dróg;
2) udział w opracowaniu planu wydatków budżetowych i planu zamówień na potrzeby referatu;
3) przygotowywanie dokumentacji do przetargów i udział w komisjach przetargowych;
4) weryfikowanie w terenie pod względem zasadności skarg, wniosków i odwołań  wpływających od mieszkańców;
5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

4. WARUNKI PRACY:

1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, Bud. „C”.
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym; praca urzędu w poniedziałki od 10.00 do 19.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do 16.00 i w piątki od godz. 8.00 do 15.00. W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).
4. Praca administracyjno - biurowa z komputerem, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy.
5. Praca w siedzibie Urzędu, ale wymagająca również wyjazdów służbowych, wyjazdów 
w teren.
6. U pracodawcy jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
7. Budynek nie jest dostosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
8. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze, dojście po schodach, brak windy.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny (odręcznie podpisany);
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (odręcznie podpisane);
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (odręcznie podpisany) - (załącznik nr 1);
4) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze – (odręcznie podpisane) - (załącznik nr 2);
5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
 z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych (odręcznie podpisane);
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (odręcznie podpisane);
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów (odręcznie podpisane);
10) oświadczenie kandydata, o posiadaniu umiejętności w zakresie wskazanym przez niego w Curriculum Vitae oraz, że nie posiada przeciwwskazań, zdrowotnych do wykonywania pracy na wolnym stanowisku, o które się ubiega (odręcznie podpisane);
11) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (odręcznie podpisane) oświadczenia od pkt 7 do pkt 11 - (załącznik Nr 3);
12) kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów;
13) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:
LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYĆ OPATRZONE KLAUZULĄ:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych osobowych), (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119 z 04.05.2016), (RODO).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

Oświadczenie powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesami rekrutacji do pracy - (załącznik nr 4).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w siedzibie Urzędu lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 19.00 na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin
(sekretariat, pok. 24)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od referenta do głównego specjalisty ds. utrzymania i eksploatacji dróg w Referacie Budowy i Utrzymania Dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.bip.radzymin.pl (Zarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.bip.radzymin.pl oraz na tablicy informacyjnej 
w głównej siedzibie Urzędu przy pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Radzymina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. Dane kontaktowe: Gmina Radzymin z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, tel. 22 667 67 67, fax. 22 667 68 99, e-mail: umig@radzymin.pl
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin można kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Godulą, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: iod@radzymin.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
4. Podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku, do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji, gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
11. Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane.

INNE INFORMACJE:

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć: oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż, oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

Osoby, które spełniły niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie, mailowo lub/i telefonicznie poinformowane.
Osoby, które nie spełniły niezbędnych wymagań formalnych i nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie, mailowo lub/i telefonicznie poinformowane.
Osoba wyłoniona w naborze, podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu.

Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone. 

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i których nazwiska zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane zostaną do archiwum zakładowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  • w zakresie wymagań i zadań: Piotr Mystkowski – Kierownik Referatu Budowy i Utrzymania Dróg, tel. 22 667 68 86,
  • w zakresie procedury naboru, spraw formalnych: Monika Orłowska - kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego, tel. 22 667 68 37.

Załączniki

Na skróty

Przewiń do góry