Wyłożenie do publicznego wglądu projektu  MPZP dla części obrębu Nowy Janków

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowy Janków, na terenie Gminy Radzymin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Nr 370/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 listopada 2020 r.

 

zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowy Janków, na terenie Gminy Radzymin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 03.11.2021 r. do 24.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:

https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi ograniczeniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 22.11.2021 r.  o godzinie 1700.
 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, proszone są o wysłanie do 60 min. przed jej rozpoczęciem wiadomości email, na adres: , z następującymi informacjami i danymi:

  1. temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej – projekt dla obrębu Nowy Janków”;
  2. treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
  3. podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (dane do protokołu z dyskusji).

W zwrotnej wiadomości e-mail, zgłoszone osoby otrzymają link do dyskusji online w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.

           Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2021 r.
Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres:  lub  poprzez platformę ePUAP.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

                                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                                     Zastępca Burmistrza
                                                                                      /-/ 
                                                                                     Krzysztof Dobrzyniecki

 

Tekst projektu oraz wszystkie załączniki dostępne są na BIP RADZYMIN (kliknij tutaj)


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Radzymina. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://radzymin.pl/241/polityka-prywatnosci.html

Na skróty

Przewiń do góry