Sekretarz Gminy - Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. Stanowisko pracy: Sekretarz Gminy.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wyksztalcenie wyższe (preferowane: administracja, prawo, zarządzanie, HR
   lub pokrewne);
 2. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:
 1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
 4. biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładach budżetowych utworzonych przez te zawiązki,
 5. biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach:

 1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
 4. biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładach budżetowych utworzonych przez te zawiązki,
 5. biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 5. brak przynależności do partii politycznych;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 7. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw:
  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,
  o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych (ustawy oraz RODO), Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Kodeks wyborczy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 8. umiejętność zarządzania złożoną organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi;
 9. znajomość narzędzi motywacyjnych;
 10. umiejętności interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce;
 11. zdolności umiejętności analityczne i koncepcyjne;
 12. doskonała organizacja pracy;
 13. obowiązkowość, dokładność, umiejętność analizy i syntezy informacji, samodzielność, kreatywność, i dyspozycyjność w wykonywaniu zadań;
 14. prawo jazdy kat. B;
 15. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu, koordynowanie działań poszczególnych stanowisk pracy oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. pełnienie stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, współpraca ze wszystkimi pracownikami w zakresie przestrzegania zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i terminowego załatwiania spraw;
 3. projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę urzędu;
 4. opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy oraz projektów i zmian do regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędu;
 5. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw;
 6. koordynowanie spraw z zakresu poprawnego i terminowego wprowadzania procedur w formie zarządzeń wewnętrznych burmistrza oraz zarządzeń publikowanych na BIP Urzędu;
 7. prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej;
 8. nadzór nad przygotowaniem zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;
 9. kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i warunków materialno – technicznych dla działalności urzędu;
 10. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 11. opracowywania rocznego raportu o stanie gminy;
 12. prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi i lustracyjnymi;
 13. zapewnienie i organizacja obsługi prawnej w urzędzie;
 14. nadzór nad prawidłowym stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO przez pracowników urzędu, współpraca z Inspektorem ochrony Danych Osobowych;
 15. prowadzenie i nadzór nad stosowaniem procedur udostępniania informacji publicznej;
 16. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
 17. kontrola prawidłowego wykonywania przez podległych pracowników zadań wynikających z zakresu czynności;
 18. przygotowywanie regulaminów i dokumentacji związanej z naborem pracowników, w tym udział w pracach komisji rekrutacyjnej;
 19. organizowanie i koordynowanie przebiegu służby przygotowawczej w urzędzie;
 20. nadzór nad szkoleniem i rozwojem zawodowym pracowników urzędu;
 21. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu;
 22. opracowywanie procedury oceny pracowników, weryfikacja kryteriów oceny, przeprowadzenie ocen i analiza ich wyników;
 23. doradztwo w sprawach związanych z etyką zawodową i etycznym postępowaniem;
 24. nadzorowanie gospodarki mieniem i środkami budżetowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie urzędu;
 25. nadzór nad procesem przygotowywania projektów aktów prawnych przez urząd;
 26. nadzór nad poprawnym i terminowym przygotowaniem materiałów pod obrady Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej lub zebrań wiejskich;
 27. koordynacja, organizacja i nadzór nad sprawami związanych z wyborami i spisami oraz współpraca z urzędnikiem wyborczym;
 28. prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej, w tym terminowe przekazywanie akt do archiwum oraz nadzorowanie przestrzegania i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej;
 29. dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu oraz zapewnienie terminowego i poprawnego dekretowania korespondencji urzędowej  koordynowania, jej obiegu pomiędzy komórkami Urzędu i  jednostkami organizacyjnymi Gminy;
 30. prowadzenie spraw i korespondencji w wersji tradycyjnej i w systemie elektronicznym  EZD PROTON;
 31. współpraca w zakresie przygotowywania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową urzędu;
 32. udział w pracach zespołów zadaniowych;
 33. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 34. współpraca z Radą Miejską, z organami sołectw,  z organami administracji rządowej, samorządowej oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy;
 35. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Burmistrza. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w siedzibie Urzędu lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 r. 
do godz. 12.00 na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin
(sekretariat, pok. 24)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Radzymin”.

Pełny tekst ogłoszenia o naborze oraz PLIKI DO POBRANIA znajduje się na stronie internetowej BIP >>>

 

Na skróty

Przewiń do góry