OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla części obrębów 02-03 i 03-02 w Radzyminie

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów 02-03 i 03-02 w Radzyminie


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały Nr 502/XXXVI/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów 02-03 i 03-02 w Radzyminie.
 


          Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego podając swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2021 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

1)     papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
lub
2)     elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: oraz  poprzez platformę ePUAP.

 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.


Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza 
/-/ 
Krzysztof Dobrzyniecki

Na skróty

Przewiń do góry