OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla południowej części obrębu Emilianów

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Emilianów, na terenie Gminy Radzymin


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 350/XXV/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Emilianów, na terenie Gminy Radzymin,


z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Emilianów, na terenie Gminy Radzymin

MPZP zmiana Emilianów_rysunek planu (1).jpeg


w dniach od 06.10.2021 r. do 27.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:
https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi ograniczeniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 11.10.2021 r.  o godzinie 1700.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, proszone są o wysłanie do 60 min. przed jej rozpoczęciem, wiadomości email na adres:  z następującymi informacjami i danymi:
1)       temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej – projekt zmiany mpzp Emilianów”;
2)       treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
3)       podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (dane do protokołu z dyskusji).

W zwrotnej wiadomości e-mail, zgłoszone osoby otrzymają link do dyskusji online w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 i 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2021 r.

Uwagi do projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

1)    papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
lub
2)    elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl oraz  poprzez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/
Krzysztof Dobrzyniecki


 

MPZP zmiana Emilianów_rysunek planu (1).jpeg

Na skróty

Przewiń do góry