Oferta pracy w Referacie Strategii i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko pracy:
od podinspektora do głównego specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Strategii i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

wymiar czasu pracy – pełny etat,
planowany termin zatrudnienia:   IV kwartał 2021

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prowadzenie dokumentacji finansowo - rozliczeniowej projektów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym sprawozdawczość finansowa i rzeczowa, przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów;
 • bieżąca obsługa projektu pod względem przepływu dokumentów, w tym dokumentów finansowych i sprawozdawczych dotyczących realizowanych projektów;
 • monitorowanie dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej;
 • analiza możliwości finasowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;
 • przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy wniosków o dofinansowanie i koordynacja ich bieżącej obsługi w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych zadań;
 • opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków;
 • pozyskiwanie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy do chwili przygotowania wniosku aplikacyjnego do rozliczania projektu w zakresie adekwatnym do powierzonych zadań;
 • prowadzenie wymaganych rejestrów i statystyki;
 • prowadzenie działań o charakterze informacyjnym w zakresie warunków i możliwości pozyskania środków publicznych przez przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz innych grup zawodowych i społecznych;
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym i skutecznym przygotowaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, projektów i programów krajowych – poparte stosownymi dowodami np. oświadczeniami, zaświadczeniami, referencjami;
 • wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia, o kierunku: zarządzanie projektami funduszy unijnych i krajowych, ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja, stosunki międzynarodowe;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 oraz założeń programowanej perspektywy finansowej 2021-2027;
 • znajomość zasad realizacji programów, projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań – poparta doświadczeniem kandydata;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);

WYMAGANIA DODATKOWE - wymagania nieobowiązkowe a preferowane, których niespełnianie nie dyskwalifikuje kandydata w prowadzonym procesie naboru:

 • 1) doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 • podstawowa znajomość przepisów regulujących kompetencje samorządu gminnego: przepisów z zakresu finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków;
 • udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych i/lub ukończone studia podyplomowe;
 • umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym jak i też umiejętność pracy samodzielnej, komunikatywność, zdolność kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zdolności analityczne, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zdalnej;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w siedzibie Urzędu lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2021 roku  do godz. 19.00 na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin
(sekretariat, pok. 24)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od podinspektora do głównego specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Strategii i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin”.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA wraz z listą wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz załącznikami do pobrania (TUTAJ

 

Na skróty

Przewiń do góry