OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Radzymina, działając na podstawie art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy ooś zawiadamia, że w dniu 22 września 2021 r. wydał decyzję, znak: OŚ.6220.1.5.2021.DB, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt warsztatu dla samochodów ciężarowych z częścią socjalno-biurową i lokalizacją podziemnego zbiornika na olej napędowy wraz z układem drogowym na dz. nr 170/28, przy ul. Komandora Wiktora Węgrzyna, obręb 0007, Emilianów, gm. Radzymin, województwo mazowieckie”.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami organów:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy ul. Komunalnej 2, 05 – 250 Radzymin (pok. nr 20) w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem (22) 6676869 lub mailowo pod adresem dbala@radzymin.pl). ). Treść decyzji zostaje upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni od dnia 23 września 2021 r.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni):

  • w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin;
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin.

 

PDFdecyzja nr 75_2021.pdf (3,77MB)

Na skróty

Przewiń do góry