Konsultacje publiczne projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. trwają do 17 września 2021 r.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). W związku z planowanym powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wśród zadań programu jest budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), która ma przebiegać m.in. przez tereny gminy Radzymin. Obecnie trwają konsultacje publiczne w sprawie ww. programu. Każdy może złożyć do niego uwagi, ale - co ważne - tylko na specjalnym formularzu!

Kilkanaście miesięcy temu zaprezentowano IV warianty przebiegu trasy wokół Warszawy -  II z IV wariantów przebiegają przez teren Gminy Radzymin. Ze wstępnych analiz przeprowadzonych przez GDDKiA preferowane warianty to wariant I (czerwony) i III (zielony), a właśnie w tych opcjach oś korytarza przebiega przez sołectwa: Emilianów, Zwierzyniec, Zawady, Łosie, Nowe Załubice, Arciechów.

AOW_MApka.jpeg AOW_Mapka2.jpeg

W ocenie gminy Radzymin zaproponowany przebieg AOW w wariancie I i III na terenie gminy Radzymin nie został wytyczony w oparciu o przyjęte podczas opracowywania przebiegów nowych dróg określonych, tj.:

  • uwarunkowania wodne
  • ład przestrzenny (korytarze drogowe)
  • minimalna ingerencja w istniejące skupiska zabudowań, w tym nie rozdzielanie struktur osadniczych
  • dbałość o obszary chronione i cenne przyrodniczo
  • interes społeczny

Załącznik nr 1.png

 

Stanowisko gminy Radzymin w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Stanowisko gminy Radzymin wobec planowanego na terenie naszej gminy korytarza drogowego Autostradowej Obwodnicy Warszawy zostało podane do wiadomości publicznej w komunikacie na stronie www.radzymin.pl z dnia 05.03.2020 r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński przedstawił niniejsze stanowisko mieszkańcom na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w dn. 5 marca 2020 r. w Starych Załubicach. Rada Miejska w Radzyminie, równolegle wystosowała „Apel do najwyższych władz w Państwie”.

Zachęcamy Państwo do zapoznania się z w/w komunikatem w sprawie stanowiska gminy Radzymin.

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wspólnie z przedstawicielami sąsiednich gmin: Serock, Dąbrówka, Klembów,  Zabrodzie, Tłuszcz, Jadów i Strachówka, podczas spotkania z Tomaszem Żochowskim - p.o. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat Autostradowej, przedstawił stanowisko wspierające budowę trasy w wariancie niebiesko-granatowym - omijającym gminę Radzymin, a korzystnym dla innych gmin.

AOW_MApka.jpeg 

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia (liczy się data wpływu do MI).

Dokumentacja dotycząca projektu uchwały dostępna jest także w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (rotunda Ministerstwa Infrastruktury)  pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Uwagi można zgłaszać za pomocą SPECJALNEGO FORMULARZA w następujący sposób:

  1. na formularzu przesyłając na adres e-mail:
  2. na formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
  3. na formularzu składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon. – pt. w godzinach 9.30-16.00,

RTFRPBDK_2030_Konsultacje_Formularz_zglaszania_uwag_Obwodnica_Aglomeracji_Warszawskiej.rtf (105,82KB)
RTFFORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKTU RZĄDOWEGO PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH DO 2030 R. (Z PERSPEKTYWĄ DO 2033 R.).rtf (98,48KB)

w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie przewiduje się możliwości ustnego składania uwag do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z ww. Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.


Pliki do pobrania:

Przykładowy do wypełnienia: 
RTFRPBDK_2030_Konsultacje_Formularz_zglaszania_uwag_Obwodnica_Aglomeracji_Warszawskiej.rtf (105,82KB)

Przekładowy formularz: 
RTFFORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKTU RZĄDOWEGO PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH DO 2030 R. (Z PERSPEKTYWĄ DO 2033 R.).rtf (98,48KB)

Projekt Programu
RPBDK​_2030​_treść​_Programu​_12​_08​_2021.pdf 3.26MB

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji
RPBDK2030​_Konsultacje​_obwieszczenie​_o​_rozpoczęciu​_konsultacjidocx2.pdf 0.16MB

Projekt Uchwały Rady Ministrów
RPBDK​_2030​_uchwała​_12​_08​_2021.pdf 0.29MB

Projekt uzasadnienia
RPBDK​_2030​_uzasadnienie​_12​_08​_2021.pdf 0.40MB

Formularz do zgłaszania uwag
RPBDK​_2030​_Konsultacje​_Formularz​_zglaszania​_uwag​_.rtf 0.10MB

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
RPBDK​_2030​_Informacja​_na​_temat​_przetwarzania​_danych​_osobowych.docx 0.02MB

Na skróty

Przewiń do góry