Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu FRAGMENTÓW projektu MPZP obrębu Nowe Załubice - od 02.09.2021 r. do 23.09.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie Gminy Radzymin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 338/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin,

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie Gminy Radzymin, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 02.09.2021 r. do 23.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:
https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu


Przedmiotem wyłożenia są fragmenty projektu planu:

  • w zakresie części tekstowej – tekst planu zaznaczony czcionką koloru fioletowego,
  • w zakresie części graficznej – fragmenty obszaru, których granice oznaczono kolorem fioletowym na rysunku planu

2 - rysunek planu-III wyl..jpeg


W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi ograniczeniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 13.09.2021 r.  o godzinie 18:00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, proszone są o wysłanie do 60 min. przed jej rozpoczęciem wiadomości email, na adres: z następującymi informacjami i danymi:

  1. temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej – projekt obrębu Nowe Załubice”;
  2. treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
  3. podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (dane do protokołu z dyskusji).


W zwrotnej wiadomości e-mail, zgłoszone osoby otrzymają link do dyskusji online w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 i 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2021 r.

Uwagi do fragmentów projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

1)     papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
lub
2)     elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres: oraz  poprzez platformę ePUAP.

 

2 - rysunek planu-III wyl..jpeg

 

 

PDF1 - tekst planu -III wyl..pdf (469,76KB)
PDF1 - prognoza srodowiskowa.pdf (870,95KB)
 


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina. 

                                                                   Z up. Burmistrza
                                                                Zastępca Burmistrza
                                                                                                                        Krzysztof Dobrzyniecki


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Radzymina. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://radzymin.pl/241/polityka-prywatnosci.html

Na skróty

Przewiń do góry