Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rodzina.jpeg

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ul. Letnia 15, 05-250 Radzymin
tel. 698 573 803

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie Komisja działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z póź. zm.).

Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisję powołał Burmistrz Radzymina Zarządzeniem Nr 0050.62.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Katarzyna Czuba -  przewodnicząca
 2. Anna Wardaszko – sekretarz
 3. Michał Kuc – członek
 4. Grzegorz Jeleń – członek
 5. Agnieszka Kierszulis – członek
 6. Monika Nowak – członek
 7. Anna Orlińska – członek

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z póź. zm.). W szczególności zadania te obejmują:

 1.  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

3. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej;

4. dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzymin;

5. współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

 


Szczegóły w ulotce informacyjnej: 

DOCXInformacja_dla_mieszkańców_od_stycznia_2024.docx (26,55KB)
 


PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - GKRPA.pdf (418,43KB)

Na skróty

Przewiń do góry