Od 1 lipca 2021r Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.  tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

 

Dobry start.png

 


Najważniejsze informacje o programie "Dobry start"

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To wsparcie dla  4,4 mln uczniów. Na ten cel rząd przekazał do końca 2020 r. ponad 4 mld zł.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20 roku życia;
 • 24 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Program obejmuje również uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. 

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole  rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Warto też wspomnieć, że od 2019 r. wsparcie z prodramu "Dobry Start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
 • Jednocześnie należy pamiętać, że program "Dobry Start" nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Program "Dobry Start" nie obejmuje także studentów.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start może otrzymać:

 • matka lub ojciec dziecka, 
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka  – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty. 

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Od 1 lipca br. osoby uprawnione mogą składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.

Ważne!

W ramach tegorocznej edycji programu "Dobry start” zmieniły się zasady naboru wniosków o świadczenie dobry start.

Składanie wniosków na nowych zasadach:

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać  tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Od 1 lipca br., obsługę programu „Dobry start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie przyznawał i wypłacał świadczenie dobry start w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych, zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi tego programu.

Wnioski  będzie można złożyć do ZUS tylko drogą online:  za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.  Natomiast nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej  bezpośrednio w ZUS ani za pośrednictwem poczty. 

Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, ruszył 1 lipca 2021 r. Wniosek będzie można złożyć tylko drogą online: przez stronę Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Od 1 lipca br. wymóg elektronicznego składania wniosku dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia dobry start na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane, wnioski o świadczenie dobry start składają tylko poprzez portal PUE ZUS.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy i jak rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesiący od dnia złożenia wniosku.

Począwszy od tegorocznej edycji programu "Dobry start" wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.


Źrodło: https://www.gov.pl/

Na skróty

Przewiń do góry