Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Kontrolowanie spełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

obowiązek nauki.jpeg

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przeprowadza dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

Rodzice, których dzieci spełniają obowiązek szkolny w sposób określony w art. 36 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe mają obowiązek informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka o formie spełniania tego obowiązku. Dotyczy to dzieci, które spełniają obowiązek szkolny:

    1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

    2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Powyższy obowiązek dotyczy również rodziców, których dzieci realizują również roczne przygotowanie przedszkolne.

 

OBOWIĄZEK NAUKI

W związku z konstytucyjnym obowiązkiem pobierania nauki do 18 roku życia, po ukończeniu szkoły podstawowej młodzież jest zobligowana do dalszej nauki, która może być realizowana poprzez: 

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Za spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy jest kontrolowane przez tę gminę.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Więcej informacji udziela Biuro Oświaty

Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,

pl. T. Kościuszki 2,

05-250 Radzymin

 

Kierownik Biura

Krzysztof Czuba

tel. 606 465 107

Na skróty

Przewiń do góry