• »
  • »

Eko Patrol – ekologiczna służba porządkowa Gminy Radzymin

Radzymiński Eko Patrol działa w ramach Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Podejmuje działania, które egzekwują przestrzeganie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i ustawy o odpadach.

eko patrol nowy_telefon.jpeg

Zgłoszenia 

Mieszkańcy Gminy Radzymin mogą zgłaszać problemy do Eko Patrolu telefonicznie pod numerem:

 

 

W dni powszednie w godzinach pracy urzędu rozmowa jest automatycznie przekierowywana do dyżurnego pracownika Eko Patrolu, poza tymi godzinami - na dyżurny numer Policji. Zgłoszeń można też dokonywać bezpośrednio do Referatu Ochrony Środowiska UMiG Radzymin, tel. 22 667 68 69 / 70 lub na telefon dyżurny Policji: 22 786 50 07.

Zadania Eko Patrolu

  • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (w tym ich odławianie)
  • reagowanie na przejawy łamania przepisów  z zakresu ochrony zwierząt
  • kontrola czystości i porządku na terenie gminy oraz właściwego postępowania z odpadami (w tym pod kątem lokalizacji nielegalnych wysypisk śmieci)
  • kontrola właścicieli nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zawierania umów  dotyczących odbioru odpadów
  • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych
  • kontrola legalności wycinki drzew
  • interwencje związane z zanieczyszczaniem cieków wodnych na terenie gminy
  • rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym  zagrożeniom dla środowiska

Raporty przygotowywane na podstawie interwencji Eko Patrolu trafiają do odpowiednich służb i instytucji, które w przypadkach złamania obowiązujących przepisów podejmują dalsze działania.

Eko Patrol wspiera także działania, których celem jest wzrost świadomości ekologicznej i troska o środowisko naturalne.


Kontakt do Referatu Ochrony Środowiska


 

 

Na skróty

Przewiń do góry