Wspólne stanowisko gmin w sprawie przebiegu autostradowej obwodnicy Warszawy (artykuł z "Radzyminiaka" wyd. wiosna 2021)

Autostradowa Obwodnica Warszawy to projekt, który ma zapewnić komunikacyjne wytchnienie aglomeracji warszawskiej. Problem w tym, że typowany przez GDDKiA przebieg dużego ringu warszawskiego zapewni jednocześnie utrapienie środowisku naturalnemu, jak i mieszkańcom wielu podwarszawskich gmin - w tym gminy Radzymin. 

Nie pomogły przeprowadzone w 2020 r. dwa etapy konsultacji społecznych nt. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, w których gmina Radzymin przedstawiła dość jasne stanowisko - pokrywające się z interesem gmin sąsiednich, poparte podpisami setek mieszkańców i przyjęte w formie uchwały przez Radę Miejską w Radzyminie. Wyraziliśmy stanowczy protest przeciwko przebiegowi AOW przez teren gminy Radzymin, opowiadając się za wariantami niebieskimi przebiegu, okrążającymi nasz teren od północy.

Niestety, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skłania się ku wyborowi wariantów czerwonego i zielonego, które przebiegają przez Emilianów, Zawady, Łosie, Nowe Załubice i Arciechów, przecinając Zalew Zegrzyński na wysokości Arciechów - Jadwisin. Pomimo dużych kosztów środowiskowych i społecznych, w analizach nie przewidziano węzła w okolicach Załubic, co oznacza, że mieszkańcy tych okolic nie odnieśliby żadnych korzyści ani z trasy, ani z przeprawy w kierunku Serocka. Dodatkowo wg prognoz GDDKiA, do 2040 roku odcinek Łosie-Serock byłby odcinkiem o największym natężeniu ruchu w północnej części ringu, na poziomie 55 tysięcy pojazdów na dobę.


Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński: „Radzymin mówi stanowcze »NIE« dla przecinania autostradą zwartych kompleksów leśnych i Zalewu Zegrzyńskiego. Autostradowa Obwodnica Warszawy jest bezwzględnie potrzebna, ale zaproponowane warianty jej przebiegu przechodziłyby przez nasze tereny rekreacyjne. Stanowczo nie odpowiadają one interesom Gminy i jej Mieszkańców”.


Radzyminiak 18 okladka apla burmistrz.jpeg

Wyciągając doświadczenia z budowy obwodnicy Radzymina w latach 90. oraz obwodnicy Marek w ostatnich latach i wiedząc, że jedna gmina
nie zmieni samodzielnie przebiegu drogi, bo odbije się to na terenach innych gmin, burmistrz Chaciński wyszedł do włodarzy sąsiednich gmin
z inicjatywą wspólnego rozwiązania tego problemu. W efekcie tych rozmów, powstał list intencyjny, który podpisali burmistrzowie i wójtowie gmin Radzymin, Serock, Klembów, Dąbrówka, Tłuszcz, Jadów i Strachówka. Ponadto, stosowne uchwały w tej sprawie, podjęły gminy Dębe Wielkie, Serock, Klembów i Radzymin. Oto treść listu:


LIST INTENCYJNYW SPRAWIE AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY WARSZAWY

My, samorządowcy północnej i wschodniej części aglomeracji warszawskiej wspólnie apelujemy o wstrzymanie decyzji co do wyboru preferowanego korytarza Autostradowej Obwodnicy Warszawy i ponowną analizę sprawy z uwzględnieniem głosu społeczności lokalnych.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że duży ring wokół stolicy jest potrzebny już dziś, a do 2040 roku, na kiedy planowane jest zakończenie jego budowy, będzie po prostu koniecznością. Jesteśmy świadomi, jak trudnym procesem jest szukanie przebiegu drogi, mierzymy się bowiem z podobnymi wyzwaniami każdego dnia w naszej samorządowej służbie lokalnym społecznościom. 

Nie chcemy krytykować i punktować złych rozwiązań, chcemy wesprzeć proces poszukiwania najlepszego śladu dla AOW. Najlepszego pod względem społecznym, środowiskowym i funkcjonalnym. Żaden z zaprezentowanych wariantów korytarzowych nie jest idealny. Każdy z nich niesie ze sobą mniejsze lub większe uciążliwości. Kluczowym jest jednak, aby uciążliwości te były co najmniej rekompensowane przez korzyści dla lokalnych społeczności, jakie niesie obecność tak ważnej infrastruktury. 

Lokalne społeczności odniosą korzyści z trasy tylko wówczas, gdy ominie ona zwarte skupiska domów, powstaną odpowiednie rozwiązania węzłowe i dróg dojazdowych, które będą stymulować gospodarczo poszczególne obszary, a odpowiednie rozwiązania techniczne zapewnią niezakłócone funkcjonowanie ludzi i przyrody. 

Z dużym niepokojem przyjmujemy stanowisko GDDKiA, które pomimo 4 wariantów korytarzowych jednoznacznie już na tak wczesnym etapie wskazuje jako najkorzystniejszy przebieg AOW w śladzie czerwono-zielonym. 

Stoimy na stanowisku, że wariant niebiesko-granatowy daje dużo większe możliwości znalezienia najlepszego śladu AOW pod względem społecznym, środowiskowym i funkcjonalnym, otwierając na potencjalne korzyści z obecności nowej infrastruktury transportowej ośrodki dotychczas wykluczone komunikacyjnie. Wariant niebiesko-granatowy jest również najbliższy obowiązującym dokumentom strategicznym, zbliżony przebieg trasy wskazano w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego dla tzw. ringu aglomeracyjnego przebiegającego śladem dróg krajowych nr 50 i 62. Wariant ten jest też nieco bardziej oddalony od stolicy, a tym samym dotyczy terenów mniej zurbanizowanych, dając szansę na ich stymulację gospodarczą, dając wymierne korzyści mieszkańcom i gminom.

Celowo używamy sformułowania, że wariant ten jedynie „daje możliwości”, ponieważ proces wytyczenia jego docelowego przebiegu wymaga dużego nakładu pracy, w celu poszukiwania jak najlepszych rozwiązań, przy szerokim udziale władz samorządowych i lokalnych społeczności w procesie konsultacyjnym.

Podpisano: Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński; Burmistrz Serocka Artur Borkowski; Wójt Klembowa Rafał Mathiak; Wójt Dąbrówki Radosław Korzeniewski; Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk; Wójt Jadowa Dariusz Kokoszka; Wójt Strachówki Piotr Orzechowski.


Choć duży ring warszawski wydaje się „pieśnią przyszłości” (jego pełna realizacja przewidywana jest za 15 lat) to kluczowe dla nas decyzje w tej sprawie wydają się zapadać już dzisiaj. Mimo że wykonane zostały dopiero prace analityczne oceniające koszty i korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w zakresie wyznaczonych 4 korytarzy, to GDDKiA nie ukrywa, że na tym etapie, preferowanymi przez nich wariantami są pierwszy (czerwony) i trzeci (zielony), a to są właśnie te warianty, dla których oś korytarza (jeszcze nie przebieg drogi)  przebiega przez gminę Radzymin. Dlatego planowana jest dalsza aktywność i działania w tej sprawie, o których będziemy Państwa na bieżąco informować. 

Radzyminiak 18 grafika AOW.jpeg

Artykuł ukazał się na łamach gminnego biuletynu informacyjnego "Radzyminiak", wydanie wiosna 2021 (2/18)

 

Na skróty

Przewiń do góry