Konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2021”

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.), które w ramach celów statutowych prowadzą działalność w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaj zadania objętego konkursem: 

Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Radzymin, osób z niepełnosprawnościami, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.   

2.jpeg

Celem konkursu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego

wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gminy Radzymin poprzez: 

  • umożliwienie skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Termin i warunki składania ofert

  • Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl  w terminie do 30 maja 2021 roku do godz. 23:59.
  • Termin złożenia papierowego potwierdzenia wydrukowanego z generatora wniosków wyznacza się na dzień 1 czerwca 2021 roku, do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub przez pocztę na wskazany adres, z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu do urzędu.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem oferty Główny specjalista ds. projektów i programów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu do kontaktu: 22 786-54-06 wewnętrzny 106, e-mail: , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka).


Pełna treść ogłoszenia dostępna jako:

 

Na skróty

Przewiń do góry