Oferta pracy w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w UMiG Radzymin.

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko pracy:
referent/podinspektor/inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta  i Gminy Radzymin (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata),

wymiar czasu pracy – pełny etat,
planowany termin zatrudnienia:  II kwartał 2021

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości;
 • przygotowanie dokumentacji oraz wniosków dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym;
 • przygotowanie dokumentacji oraz wniosków w sprawie potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych i ustawy  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomości rolnymi Skarbu Państwa;
 • przygotowanie dokumentacji oraz wniosków dotyczących nieruchomości nabytych na własność gminy w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych;
 • analiza danych i przygotowywanie sprawozdań i zestawień z zakresu wykonywanych zadań;
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy w ww. sprawach;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • udokumentowany minimum 2 letni staż pracy w tym przynajmniej roczny staż pracy w administracji publicznej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego;
 • wykształcenie wyższe o profilu/specjalności  geodezja, administracja, prawo;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa w szczególności z zakresu ustaw: ustawy o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • predyspozycje osobowościowe: umiejętność analizy i syntezy informacji, wypracowywania i podejmowania decyzji, redagowania pism urzędowych, analizy i interpretacji przepisów i aktów prawnych;
 • dokładność, terminowość i zaangażowanie w wykonywaniu zadań, zdolności analityczne, umiejętność podejmowania decyzji,  umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, umiejętność pracy z klientem;
 • dobra znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (w części Word, Excel).

WYMAGANIA DODATKOWE - wymagania nieobowiązkowe a preferowane, których niespełnianie nie dyskwalifikuje kandydata w prowadzonym procesie naboru:

 • Prawo jazdy Kat. B;
 • doświadczenie zawodowe  w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w przedmiocie prowadzenia zadań objętych niniejszym naborem;
 • posiadanie dodatkowych kursów i szkoleń, adekwatnych do danego stanowiska pracy.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA wraz z listą wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz załącznikami do pobrania (TUTAJ

 

Na skróty

Przewiń do góry