Ogłoszenie o przetargu - Radzymin, Stary Rynek 23.

Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem lokalu użytkowego w Radzyminie przy ul. Stary Rynek 23 o powierzchni 52 m2

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz sanitarną. Ze względu na położenie lokalu (centrum miasta) Wynajmujący dopuszcza prowadzenie w lokalu  nieuciążliwych działalności gospodarczych w zakresie handlu i usług.

PRZETAEG - Stary Rynek 23_10_05.png

Cena wywoławcza wynosi 45 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2021 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna, II piętro). godz. 12:00 

Koszty ewentualnego remontu, adaptacji i aranżacji lokalu ponosi Najemca. Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tj. opłat za wodę, ścieki, nieczystości stałe i energię elektryczną (po zawarciu umów z dostawcami ww. usług) oraz podatku od nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest

 1. wpłacenie przelewem wadium w wysokości  2000,00 zł do dnia 07.05.2021 roku na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Radzymin: Alior Bank numer 
  32 2490 0005 0000 4600 1989 2416 z dopiskiem „wadium – przetarg na lokal użytkowy” i okazaniu komisji przetargowej przed przystąpieniem do licytacji 
 2. złożenie pisemnego wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności czynszu wekslem „In blanco”, o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu (zał.1)
 3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu warunków w nich zawartych bez zastrzeżeń (zał.1), 
 4. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu (zał.1), 
 5. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. 
 6. Przetarg wygra oferent który zaoferuje najwyższą kwotę netto czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu. 
 7. Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu z Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należności czynszowych wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu. 
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należności czynszowych wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu. 
 9. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, licząc od dnia przetargu. 
 10. W przypadku gdy wygrywający przetarg zrezygnuje, nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelności wynajmującego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi. 
 11. Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony, na wniosek najemcy o ile najemca będzie regularnie wywiązywał się z opłacania czynszu i opłat dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu. 
 12. Wylicytowana stawka czynszu z tytułu najmu lokalu będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 
 13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania. 

 

Kontakt: 
Informacji dotyczących przetargu oraz możliwości wglądu do lokalu udziela (w godzinach pracy urzędu)
Katarzyna Rytel-Siłka
UMiG Radzymin,  ul. Konstytucji 3 maja 19, bud. B, pokój nr 13 (I piętro) 
Tel.  22 667 68 83  
K: 572 790 087 


DOCXZałącznik Nr 1 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ustnym na lokal użytkowy przy Starym Rynku 23.docx (16,28KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ustnym na lokal użytkowy przy Starym Rynku 23.pdf (631,98KB)

Na skróty

Przewiń do góry