Powiatowa Karta Rodziny

 

7. Powiatowa Karta Rodziny.jpeg

 

Powiatową Kartę Rodziny może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej, w tym wielodzietnej rodziny zastępczej, zamieszkałej na terenie Gminy Radzymin.

Rodziną wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców, opiekunów lub jednego rodzica, opiekuna - sprawujących opiekę i wychowujących trójkę i więcej dzieci:

  • w wieku do 18.roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym,
  • bez względu na wiek, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Powiatowa Karta Rodziny uprawnia do korzystania z różnorodnych udogodnień i zniżek w odpłatności za usługi oferowane przez podmioty wspierające rodziny wielodzietne, którymi obok Powiatu Wołomińskiego są Gminy z terenu Powiatu Wołomińskiego, które przystąpiły do Programu Powiatowej Karty Rodziny.

Karty wydawane są na wniosek rodzica/przedstawiciela ustawowego każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej. Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie. Rodzic/przedstawiciel ustawowy składa wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Powiatowej Karty Rodziny dla członków swojej rodziny wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wniosek można pobrać drogą elektroniczną ze strony www.radzymin.pl lub osobiście w referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 13.

Do wypełnionego i podpisanego wniosku należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Wołominie  (PIT) oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci, które ukończyły 18 lat. W przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – kserokopię tego orzeczenia. Dołączyć także należy zdjęcie każdego członka rodziny.

Ulgi i zniżki dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl w Gminie Radzymin:

  • 50% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu,
  • 50% zniżki od cen zajęć muzycznych (nauka gry na instrumencie) prowadzonych przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu,
  • 50% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane przez Miejską Salę Koncertową im. F. Chopina w Radzyminie, 
  • 50% zniżki od cen zajęć prowadzonych przez Miejską Salę Koncertową im. F. Chopina w Radzyminie i Bibliotekę Publiczną, 
  • 25% zniżki w opłatach za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin, 
  • 50% zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin (za wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiania w szkole).

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kamil Stelmach,
Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej w UMiG Radzymin, bud B,
ul. Konstytucji 3 Maja 19, I piętro, pokój nr 13
nr tel: (22) 667 68 53.


PDFWniosek o wydanie Powiatowej Karty Rodziny.pdf (204,70KB)


PDFRadzymin - Uchwała.386 XXVII 2020.12.14.pdf (220,99KB)
PDFWołomin - Uchwala.XXVI-257.2020.2020-10-29.pdf (3,23MB)
PDFWołomin - Uchwala.XXVIII-278.2020.2020-12-17.pdf (210,10KB)

Na skróty

Przewiń do góry