Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP Radzymina Etap 7 – część B - od 21.04.2021 r. do 12.05.2021 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

Radzymin Etap 7 - część B_21_04_2021.jpeg

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 7 – część B, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 21.04.2021 r. do 12.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi ograniczeniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 10.05.2021 r.  o godzinie 1730.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, proszone są o wysłanie do 60 min. przed jej rozpoczęciem wiadomości email, na adres: , z następującymi informacjami i danymi:

  1. temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej – projekt obrębu Radzymina Etap 7 – część B;
  2. treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
  3. podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (dane do protokołu z dyskusji).

W zwrotnej wiadomości e-mail, zgłoszone osoby otrzymają link do dyskusji online w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 i 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2021 r.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać
do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres: oraz  poprzez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Krzysztof Dobrzyniecki 

           

Radzymin Etap 7 - część B_21_04_2021.jpeg


 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Radzymina. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: 

https://radzymin.pl/241/polityka-prywatnosci.html

 

Na skróty

Przewiń do góry